MHS - vzorové otázky Zpět na hlavní stránku

Podobné otázky jako ty, které následují, se mohou objevit u zkoušky. Seznam obsahuje za prvé otázky, na které by student měl umět odpovědět bezprostředně po přednášce; podle přednášek jsou zhruba rozděleny. Za druhé jsou v seznamu i otázky, které vyžadují přehled ze cvičení, respektive z celého předmětu.

Vzorové zkouškové otázky

Zvuk, sluch, záznam a reprodukce zvuku

 1. Co je to zvuk? Jaké jeho fyzikální parametry znáte? Uveďte ty, které mají reálný význam v multimédiích.
 2. Co je to hlasitost zvuku?
  Definujte úroveň akustického tlaku (SPL) a její měření v dB. Jaký je rozsah SPL užívaný v multimédiích?
  Jak souvisí SPL s vnímanou hlasitostí?
 3. Jak je definován deciBel? Jak se definuje a používá v akustice?
  Jak velkou změnu v hlasitosti jsme schopni rozpoznat?
  Proč se někdy v multimediálních aplikacích používají kladné hodnoty dB a jindy záporné? Které jsou praktičtější a proč?
 4. V běžné místnosti nahráváte zvuk, jehož úroveň akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m je 50 dBSPL.
  Do jaké vzdálenosti je třeba umístit mikrofon, aby byl zvuk čistý?
  Změnu barvy zvuku vlivem změny vzdálenosti mikrofonu neuvažujte.
 5. Co se ve zvukařině označuje pojmem hřebenový filtr, resp. efekt hřebenového filtru?
  Uveďte praktické příklady, kde se tento efekt vyskytuje.
  Jak se dá jeho vliv omezit?
 6. Co je to (ve zvuku) výška tónu a barva tónu?
  Co je to kritické pásmo a kde využijeme poznatku o jeho existenci?
  Vysvětlete pojem maskování.
 7. Jakým způsobem identifikujeme sluchem polohu zdroje zvuku?
  Jak tuto znalost můžeme využít v multimédiích?
 8. Jaký je typický počet reproduktorů a jaké je jejich rozmístění pro kvalitní přehrávání zvuku?
  Proč se liší rozestavení reproduktorů pro poslech hudby a pro poslech zvuku k filmu?
  Popište vznik virtuálního zdroje zvuku (stereofonního obrazu).
 9. Vysvětlete, co se ve zvukařině označuje pojmy upmixing a downmixing. Proč a kde se používají?
  Vysvětlete, zo znamená ".1" u zvuku 5.1, 2.1 apod. Co je to bass management?
 10. K dispozici máte 5.1 zvukovou nahrávku. Jak provedete downmix na 2.0 reproduktorový systém?
  Odvoďte koeficienty a až l do vztahů
  LOUT = a*LIN + b*CIN + c*RIN + d*SLIN + e*SRIN + f*LFEIN
  ROUT = g*LIN + h*CIN + i*RIN + j*SLIN + k*SRIN + l*LFEIN
  kde LOUT, ROUT, LIN atd. jsou amplitudy signálů. Uvažujte i vliv bass managementu.
 11. Jaké typy mikrofonů znáte? Rozlišujte je podle principu snímání zvuku i podle konstrukce mikrofonní kapsle.
  Kdy se který mikrofon typicky používá?
 12. Jakým způsobem se dělá sterofonní nahrávka?
  Vysvětlete principy okamžitého snímání stereofonního zvuku i tvorby stereofonního zvuku v postprodukci.
  Jaké jsou výhody a nevýhody uvedených postupů?
 13. Jakým způsobem se snímá lidský hlas? Jaký mikrofon byste použili, jak ho umístili a proč?
  Jaké problémy lze očekávat a jak se řeší?
  Uvedete-li elektronické zařízení pro řešení příslušných problémů, nakreslete jeho blokové schéma a vysvětlete princip.
 14. Nahráváme jeden zdroj zvuku dvěma mikrofony vzdálenými od sebe x centimetrů, abychom získali stereofonní nahrávku.
  Jaký musí být časový posuv mezi jejich výstupy, aby byl efekt hřebenového filtru maximální na frekvenci 1 kHz?
  Bude takový efekt slyšitelný? Proč?<
 15. Je-li mikrofon 50 cm od zdroje zvuku, je jeho výstup např. -4 dBFS.
  Co se stane, přiblížíme-li se ke zdroji na 25 cm?
  Proč se při nahrávání snažíme o co nejtěsnější přiblížení ke zdroji zvuku?
  Co je to proximity efekt a kdy ho lze očekávat?

Úprava nahraného zvuku

 1. Co je to ekvalizér? Jaké znáte jejich druhy a parametry?
  Kdy a proč se ekvalizéry používají? Uveďte estetické i technické příklady.
 2. Jakým způsobem se implementuje číslicová ekvalizace zvuku?
  Naznačte, jak implementovat ekvalizér s ovládacími prvky basy-středy-výšky.
 3. Jak se odhaduje hlasitost zvukové nahrávky pro technické potřeby? (Míněno bez zohlednění psychoakustických jevů)
  Uveďte příklady implementace a vysvětlete, kde byste kterou implementaci využili.
 4. Co je to dynamický rozsah nahrávky? Jaké jsou typické hodnoty?
  Jakými procesory můžeme dynamiku zvuku ovlivňovat? Uveďte jejich parametry a nakreslete jejich bloková schémata.
  Parametry procesorů ukažte na schematickém grafu zvukové vlny.
 5. Pro ovlivnění dynamického rozsahu zvuku se často používá kompresor.
  Nakreslete jeho blokové schéma a na schematickém grafu zvukové vlny vysvětlete jeho parametry.
  Dá se zařídit, aby měl kompresor nulovou dobu reakce?
 6. Popište limitní případy dynamických procesorů (limitor, gate).
  Nakreslete bloková schémata, případně činnost popište pseudokódem. Uveďte příklady použití.
  Nakreslete typický průběh výstupní zvukové vlny pro vstupní signál "tichá pasáž - hlasitá pasáž - tichá pasáž - hlasitá pasáž".
  Naznačte jak tvar obálky, tak tvar samotné zvukové vlny.
 7. Ve zvukařské praxi se často používá zpožďovací linka (DDL).
  Nakreslete její blokové schéma a uveďte praktické příklady jejích použití.
 8. V praxi je občas nutné přehrát nahrávku rychleji. Jaký vliv to má na charakter zvuku?
  Pokud se nám tento charakter nelíbí, jak ho opravíme? Uveďte schéma nebo pseudokód.
 9. V praxi je občas nutné uměle zvýšit/snížit výšku nahraného zvuku při zachování jeho délky.
  Jak se to dělá? Uveďte schéma nebo pseudokód.
 10. Proč se při nahrávání složitě snažíme o zachycení čistého zvuku a pak k němu složitě v postprodukci doděláváme dozvuk?
  Jaké jsou parametry efektu "reverb" (dozvuk)? Jak se efekt implementuje?

Uložení a komprese zvuku

 1. Jaké nedokonalosti lidského sluchu se využívají při ztrátové kompresi zvuku?
  Každou z těchto nedokonalostí popište a vysvětlete, jak se používá.
  V kterých standardech se využívají?
 2. Jaké znáte způsoby uložení prostorového zvuku? Kde se využívají?
  Jaký je princip analogového/digitálního uložení prostorového zvuku kompatibilního se stereofonními přehrávači?
 3. Jaké jsou parametry převodu analogového záznamu zvuku na digitální?
  Jak tyto paramatry ovlivňují kvalitu zvuku?
  Jaké jsou jejich typické hodnoty?
  Co je to aliasing a jak mu zabránit?
 4. Nahráváme lidský hlas. Navrhněte vzorkovací frekvenci, hloubku a typ kvantizace. Hodnoty zdůvodněte.
 5. V digitálním záznamu potřebujeme pro naši aplikaci odstup signál-kvantizační šum alespoň 30 dB.
  Navrhněte typ a parametry kvantizéru
 6. Vysvětlete rozdíl mezi uniformní a neuniformí kvantizací pro potřeby zvukové nahrávky.
  Jaké jsou typické hodnoty/standardy?
  Co se stane, zlepšíme-li kvantizaci o 1 bit?
  Jakými technikami se potlačuje kvantizační šum?
 7. Vysvětlete princip bezztrátové komprese zvuku. Pro lepší názornost uveďte pseudokód nebo vývojový diagram.
 8. Vyslvětlete princip DPCM ztrátové komprese.
  Navrhněte jednoduchý ilustrativní DPCM kompresor a na sekvenci 0 1 3 2 8 2 demonstrujte jeho princip.
  Demonstrace by zejména měla ukázat, jak je vstupní signál během komprese poškozován.
 9. Uveďte techniky, které se využívají při ztrátové kompresi zvuku.
  Podrobně vysvětlete metodu DPCM. Jaké artefakty se dají očekávat a jak jim lze zabránit?
 10. Uveďte techniky, které se využívají při ztrátové kompresi zvuku.
  Podrobně vysvětlete metodu sub-band kódování. Jak se implementuje? kde vzniká úspora datového toku?
 11. Uveďte techniky, které se využívají při ztrátové kompresi zvuku.
  Podrobně vysvětlete využití transformace signálu pomocí modifikované kosinové transformace.
  Jaké artefakty se dají očekávat a jak jim lze zabránit?
 12. Vysvětlete princip komprese zvuku MPEG-1 Audio Layer 1. Popište ji blokovým schématem.
  Jak se dá tento princi vylepšovat? Pokud víte, můžete napsat, v které vrstvě (Layer) se dané vylepšení využívá.
 13. Vysvětlete rozdíl mezi konstantním/variabilním/průměrným datovým tokem komprimovaného proudu dat.
  Jak se proudy dat s daným typem datového toku vytváří? Popište blokovým schématem nebo pseudokódem.
 14. Máme k dispozici 100 s zvuku, například hudby, v CD kvalitě.
  Jak dlouhý bude nekomprimovaný soubor s tímto zvukem?
  Jak dlouhý bude soubor s tímto zvukem, využijeme-li kompresi MPEG-1 Audio Layer 3 při požadavku věrné reprodukce?

Snímání obrazu

 1. Definujte základní fotometrické veličiny. Zdůvodněte, proč je pro snímání obrazu důležitou veličinou jas.
  Uveďte konkrétní příklady hodnot fotometrických veličin.
 2. Poměr světelných výkonů, jasů apod. můžeme definovat zlomkem, denzitou nebo hodnotou EV.
  Definujte způsoby zápisu a uveďte konkrétní příklady číselných hodnot.
  Co je to "černá" a "bílá"?
 3. Jak velké obrazové snímače a velikosti filmového políčka se používají?
  Jaké jsou zobrazovací vlastnosti malého (resp. velkého) snímače (resp. filmového políčka)?
  Uveďte do souvislosti velikost filmového políčka a rozlišení digitálního snímače.
 4. Co je to ohnisková vzdálenost objektivu?
  Jaké jsou typické ohniskové vzdálenosti? Jak dělíme objektivy podle ohniskové vzdálenosti?
  Co je to crop factor? Jak souvisí s ohniskovou vzdáleností?
 5. Co je to clona objektivu?
  Co je to clonové číslo? Jaká je standardní posloupnost clonových čísel?
  Jaký vliv má clona na pořízený snímek?
  Co je to světelnost objektivu?
 6. Co je to hloubka ostrosti snímku? Jak je definována?
  Jaké parametry fotoaparátu/objektivu na ni mají vliv?
 7. Uveďte skutečnosti, které ovlivňují ostrost snímku. Uvažujte vlastnosti objektivu i nastavení kamery
  Jaké jsou v praxi nejvýznamnější vady (aberace) objektivů a jak se kompenzují?
 8. Jak ovlivňuje závěrka kvalitu pořízeného snímku?
  Uvažujte snímání statického obrazu (fotografie) i videa. Uvažujte filmové i digitální snímání.
 9. Obrázek byl pořízen s parametry citlivost ASA200, clonové číslo 5,6 a čas závěrky 1/100 s.
  Uveďte parametry pro stejnou expozici, změníme-li citlivost, clonu nebo čas závěrky (tj. uveďte tři skupiny těchto parametrů, pro každou změnu jednu).
  Čím se budou tyto čtyři snímky lišit?
 10. Co je to citlivost filmu/digitální stěny? Co to znamená, zvýšíme-li citlivost v ISO/ASA na dvojnásobek?
  Jaký vliv má citlivost na výsledný snímek?
  Za jaké situace je vhodné použít malou a za jaké velkou citlivost?
 11. Jaké fotografické filtry před objektiv znáte? Kdy se používají?
 12. Co lze dělat, je-li světelný kontrast scény vyšší, než jsou schopnosti záznamového média?
  Pro každý způsob, který Vás napadne, napište technické parametry, výhody a nevýhody.
 13. Pouze s pomocí zábleskového osvětlení potřebujeme vyfotografovat clonou f/8, citlivostí ISO 100 předmět ve vzdálenosti 2 m.
  Jak výkonný blesk musíme použít? Bude stačit interní blesk fotoaparátu?

Bitmapový obraz 1

 1. Jaké jsou typické poměry stran obrazu v televizi/filmu?
  Proč se musí poměry stran převádět? Jakými technikami se to dělá? Uveďte jejich výhody a nevýhody.
 2. Digitalizovaný obraz z analogové televize nebo z filmového pásu bývá často na okrajích poškozený.
  Vysvětlete důvody a popište, jak se problém s okraji v praxi řeší. Zvlášť rozveďte televizní a filmovou technologii.
 3. Co je to anamorfní (anamorfotický) záznam obrazu?
  Jak se používá v klasické filmové technologii a jak v digitálních obrazových technologiích?
 4. Jaké jsou běžně používané snímkové frekvence v televizi/filmu?
  Jak ovlivňují kamery a displeje parametry vzorkování a rekonstrukce v času?
  Jak souvisí vjemy blikajícího obrazu a zobrazení plynulého pohybu se snímkovou frekvencí?
 5. Jaké jsou běžně používané snímkové frekvence v televizi//filmu?
  Jakým způsobem se řeší konverze mezi zavedenými standardy?
 6. Co je to prokládaný (interlaced) obraz?
  Proč se prokládání zavedlo? Jaké má výhody a jaké nevýhody?
  Jak se označují snímky ve videu (timecode)?
 7. Jak se určuje vzorkovací frekvence obrazu, resp. rozteč pixelů?
  Navrhněte vzorkovací parametry snímače kamery použitelné pro obraz promítaný v kině.
  Volbu parametrů zdůvodněte a dejte ji do souvislosti se zavedenými standardy.
 8. Jak se určuje vzorkovací frekvence obrazu, resp. rozteč pixelů?
  Navrhněte vzorkovací parametry snímače kamery použitelné pro tvorbu titulní fotografie časopisu.
  Volbu parametrů zdůvodněte a dejte ji do souvislosti se zavedenými standardy.
 9. Proč mají televizní standardy "PAL" a "NTSC" různé snímkové frekvence a různá rozlišení?
  Jak se udává rozlišení ve světě televize?
  Proč má digitální televizní obraz ve standardním rozlišení "obdélníkové pixely"?
 10. Digitalizujeme filmový pás s políčkem v poměru stran 1,85 : 1.
  Nakreslete, jak bude obraz při použití techniky letterbox vypadat na televizní obrazovce s poměrem stran 16:9.
  Odvoďte, kolik řádek a sloupců bude obraz zabírat v rozlišení Full HD (1920 x 1080 px).
 11. Digitalizujeme filmový pás s políčkem v poměru stran 1,85 : 1.
  Nakreslete, jak bude obraz při použití techniky letterbox vypadat na televizní obrazovce s poměrem stran 16:9.
  Odvoďte, kolik řádek a sloupců bude obraz zabírat v rozlišení "D1" (720 x 576). Nezapomeňte uvažovat poměr stran obrazovky 16:9!
 12. Jak souvisí tvar a velikost "pixelu" kamery a displeje s kvalitou obrazu?
  Popište ideální a tvar pixelu a důsledky nutnosti volit "neideální" tvar.
 13. Jakými pojmy vyjadřujeme jemnost detailů ve snímku ("rozlišení")?
  Jinými slovy, jak tuto kvalitu vyjadřujeme v oblasti televizní techniky, tisku, digitální/klasické fotografie a digitální/klasické kinematografie?
  Jaké jsou běžné hodnoty?

Bitmapový obraz 2

 1. Z jakých informací vycházíme, navrhujeme-li parametry kvantizace jasu?
  Navrhněte ideální kvantizaci (tj. počet bitů na vzorek a způsob kvantizace) pro uložení bitmapového obrazu vhodného pro kancelářské aplikace.
 2. Z jakých informací vycházíme, navrhujeme-li parametry kvantizace jasu?
  Navrhněte ideální kvantizaci (tj. počet bitů na vzorek a způsob kvantizace) pro uložení raw výstupu snímače typické kamery.
 3. Při neopatrném dekódování obrazu (zejména videoobrazu) se může stát, že nejtmavší plochy obrazu budou zobrazeny tmavě šedou (a ne černou), nejsvětlejší pak světle šedou (tj. ne maximální bílou). Proč? Jak se zobrazení opraví? Jaký je důvod zavedení kódování obrazu, který k takovému chování vede?
 4. Vysvětlete pojem gama kódování jasu.
  Vysvětlete, proč při gama kódování typicky není EOTF inverzí k OETF.
  Co je to systémová gama?
 5. Jakým způsobem se kvantizují hodnoty při digitalizaci obrazu? Uveďte typické kvantizační hloubky a příklady, kdy se používají.
  Co je to gama kódování a proč se zavádí?
 6. Jakým způsobem se digitalizuje barva? Jinými slovy, jak je konstruován snímač barevného obrazu?
 7. Jaké typy barevných modelů (tj. způsoby reprezentace barvy) znáte?
  Jaké se používají v multimédích a proč?
  Jakým způsobem se kvantizují jednotlivé koeficienty barevného modelu?
 8. Vysvětlete princip a důvody používání podvzorkování barev (chroma subsampling) ve videu.
  Je dána bitmapa v barevném prostoru Y'CbCr:
  [100 110 120] [110 120 130] [100 110 110] [120 100 100] [110 110 130] [100 120 130] [110 130 130] [120 140 110]
  [110 110 130] [100 120 130] [110 130 130] [120 140 110] [100 110 120] [110 120 130] [100 110 110] [120 100 100]
  [110 130 130] [120 140 110] [100 110 120] [110 120 130] [100 110 110] [120 100 100] [110 110 130] [100 120 130]
  [100 110 110] [120 100 100] [110 110 130] [100 120 130] [110 130 130] [120 140 110] [100 110 120] [110 120 130]
  Použijte na ni některý ze způsobů chroma podvzorkování 4:1:1.
 9. K dispozici máme filmový pás s černobílým filmem s obrazem v poměru stran 2,35:1 a monofonním zvukem.
  Nakreslete a číselně popište, jak bude vypadat obraz na PAL DVD za použití anamorfního záznamu při technice letterboxingu.
  Jaké konverze bude třeba udělat, aby z scan fungoval jako film na DVD? Rozlišení standardu PAL uvažujte 720x576 pixelů.

Uložení a komprese statického bitmapového obrazu

 1. Popište, jaké informace jsou uloženy v obrazovém souboru spolu s obrazovými daty.
  Jaké jsou povinné a jaké volitelné?
  U všech typů informace uveďte realistický příklad.
 2. Popište řetězec zpracování dat z obrazového snímače (tj. zpracování raw dat).
  Z popisu musí být zřejmé pořadí kroků; pokud je více možností, jak kroky uspořádat, pro jednu se rozhodněte.
  Jakým způsobem se zvyšuje dynamický rozsah uloženého obrazu?
 3. Popište, jaké techniky bezztrátové komprese dat se používají v kompresi obrazu.
  Každou techniku stručně popište a uveďte příklad, kde se prakticky používá.
 4. Vysvětlete kroky, které se typicky musí udělat při ztrátové kompresi statického bitmapového obrazu.
  Vysvětlete podstatu kodérů pracujících s diskrétní kosinovou transformací (DCT).
  Jaké jsou typické artefakty uloženého obrazu?
 5. Pseudokódem popište ztrátovou kompresi statického bitmapového obrazu založenou na diskrétní kosinové transformaci.
  Jaký je význam DCT koeficientu na pozici [1,0]?
  Jaké výhody má DCT oproti diskrétní Fourierově transformaci?
 6. Vysvětlete kroky, které se typicky musí udělat při ztrátové kompresi statického bitmapového obrazu.
  Vysvětlete podstatu kodérů pracujících s diskrétní waveletovou transformací (DCT).
  Jaké jsou typické artefakty uloženého obrazu?
 7. Pseudokódem popište ztrátovou kompresi statického bitmapového obrazu založenou na diskrétní waveletové transformaci.
  Jaký je význam obou dvou výstupů (lo, hi) jednoho kroku DWT?
  Jaké výhody má DWT oproti diskrétní kosinové transformaci?
 8. Je dána posloupnost 8 0 4 8 8 8 4 0 a Haarova báze
  g = [0.5 , 0.5]
  h = [0.5 , -0.5]
  g‘ = [ 1, 1 ]
  h‘ = [-1, 1 ]
  Vypočtěte DWT, nejmenší (v absolutní hodnotě) tři nenulové koeficienty vynulujte a vypočtěte zpětnou DWT.
 9. Chceme z obrazových dat vytvořit barevné fotografie 10x15 cm.
  Jaké musí být rozlišení obrázku? Parametry zdůvodněte.
  Kolik místa na disku zabere takový obrázek v nekomprimované podobě?
  Jak velký bude obrázek při použití kvalitního uložení do JPG?

Komprese videa

 1. Jaký je datový tok nekomprimovaného HD (1080p25) videa?
  Jaký je datový tok při zavedení chroma subsampling 4:2:2 a 4:2:0? Kde se tyto standardy chroma podvzorkování používají?
  Jaký datový tok budete očekávat po aplikaci běžných kompresních schémat?
 2. Jaké jsou typické scénáře používání video kompresních technologií (tj. jaké klademe na kompresi požadavky)?
  Jak se obecně zajistí komprese s minimální prodlevou?
  Jak se obecně zajišťuje odolnost proti chybám v přenosu?
 3. Popište techniky intra kódování snímků videa.
  Jak se řídí datový tok intra-only videa? Kde se intra-only video používá? Jaké má výhody a nevýhody?
 4. Navrhněte a pseudokódem popište kodér intra-only videa s řízením datového toku založený na DCT.
  V kodéru použijte to nejlepší, co znáte.
 5. Popište techniky inter kódování snímků videa.
  Proč se zavádí obousměrné prediktivní kódování? Jaké má výhody a jaké nevýhody?
 6. Co se ve videu označuje pojmem motion compensation?
  Popište techniky, jak se motion compensation implementuje.
 7. Navrhněte a pseudokódem popište základní kodér videa s prediktivním kódováním, založený na DCT, s řízením datového toku a s konstantní strukturou snímků IBIBI...
  Jaké jsou vlastnosti této struktury snímků?
 8. V kompresi videa se používají pojmy I, P, B snímek. Stručně je vysvětlete.
  Vysvětlete pojem Group of Pictures (GOP).
  Vysvětlete, jaký vliv má na video s I, P, B snímky chyba v přenosu a jak se řeší zotavení z chyby.
  Jakým způsobem (jde zejména o pořadí) se ukládají snímky do proudu dat?
 9. Ve videu po sobě následují dva černobílé snímky o rozlišení 8x4 pixelů:
  1 0 1 0 1 0 1 1
  1 1 9 9 1 1 1 0
  0 1 9 9 0 1 0 1
  1 1 0 0 1 0 1 1
   
  1 1 0 1 1 0 1 1
  0 1 1 9 9 1 1 1
  1 1 0 9 9 1 0 1
  1 0 1 1 0 1 1 1
   
  Uvažujme velikost bloku pro DCT transformaci 4x4 pixely, k dispozici nechť máme funkce pro výpočet DCT a IDCT. První snímek budiž kódován jako I, druhý jako P.
  Zapište, co bude vstupem pro DCT pro první snímek. Ideově navrhněte kvantizační matici.
  Odhadněte, co by mohlo být výsledkem IDCT (tj. čísla "rozumně" poškoďte) a odhadněte, co by mohlo být vstupem pro DCT v druhém snímku po aplikaci motion compensation.
 10. Jaké standardy komprese videa znáte? Jaké vlastnosti mají?
  U mnoha video kompresních standardů se zavádí pojmy profil (profile) a úroveň (level). Vysvětlete je.
 11. Některé video kompresní standardy podrporují škálovatelný (scaleable) výstup, například SNR, Spatial nebo Temporal.
  Vysvětlete, oč jde a proč se škálovatelnost zavádí.
  Vymyslete jednoduchý příklad, na kterém princip ukážete.

Distribuce multimédií

 1. Jak byste laikovi vysvětlili rozdíl mezi soubory MP4 a MPG?
  Jak byste vysvětlili, proč MPG přehraje vždy, MP4 jen někdy a například soubor MXF nikdy?
  Co musí udělat, aby přehrávání fungovalo?
 2. Popište princip kontejnerové struktury používané pro koncovou distribuci multimédií, zejména videa.
 3. Popište princip kontejnerové struktury používané při ukládání (pomocných) pracovních studiových verzí pořadu.
 4. Jaké požadavky klademe na kontejnerové struktury z pohledu paměťového média?
  Jak se podle druhu paměťového média kontejnerové struktury konstruují?
 5. Uveďte základní principy distribuce multimediálního obsahu (zejména videa) prostřednictvím internetu.
  Jaké technické řešení byste zákazníkovi navrhli, pokud chce jednou měsíčně představit nové několikaminutové propagační video?
 6. Uveďte základní principy zpracování multimediálních dat v operačním systému. Soustřeďte se na přehrávání videa.

Zobrazovací zařízení

 1. Jaké zobrazovací displejové a projekční technologie znáte? Popište jejich vlastnosti, výhody a nevýhody.

Příprava videa

 1. Napište typickou posloupnost prací při přípravě videopořadu/filmu.
  Jaké jsou fáze psaní scénáře?
 2. Jaké jsou parametry (vlastnosti) obrazového záběru? Detailně popište vlastnost "velikost záběru" (celek, detail apod.). Uveďte smysluplný příklad posloupnosti několika (alespoň čtyř) záběrů s různými velikostmi. Jakými technickými prostředky velikost záběru ovlivňujeme?
 3. Jaké jsou parametry (vlastnosti) obrazového záběru? Detailně popište vlastnosti "délka" a "snímková frekvence". Uvádějte konkrétní příklady, kdy je vhodné využít tu či onu hodnotu vlastnosti.
 4. Jaké jsou parametry (vlastnosti) obrazového záběru? Detailně popište různé typy pohybu kamery. Uveďte konkrétní příklady, kdy je vhodné využít ten či onen kamerový pohyb.
 5. Jaký je smysl střihové skladby? Jaké jsou její základní skladebné prvky (dvojice, řady apod.)? Uveďte smysluplný příklad sekvence záběrů, na které některé skladebné prvky vysvětlíte.
 6. Jaké jsou požadavky na natáčení záběrů, aby s nimi šlo ve střihu bezproblémově pracovat (skladebné natáčení)? Jaké jsou typické kompoziční problémy a jak jim předcházet?
 7. Co se ve střihové skladbě označuje pojmem "obrazová interpunkce"? Jaké znáte její typy? Ke každému typu uveďte vhodný příklad použití.
 8. Popište vlastnosti a skladbu zvukového záběru. Jak souvisí vlastnosti a střih zvuku s vlastnostmi a střihem doprovodného obrazu?

Multimédia a hypermédia, standardy, autorský zákon

 1. Definujte pojmy "multimédia" a "hypermédia". Jaké styly (paradigmata) tvorby hypermediálních aplikací znáte? U každého typu uveďte konkrétní příklady, kdy je vhodné jej nasadit.
 2. Stručně charakterizujte jednotlivé standardy MPEG. U každého uveďte, kde se využívá.
 3. Co je třeba udělat, aby bylo dílo chráněno autorským zákonem? Jaká práva má na své dílo autor? Co je to "kolektivní správce"?

 

Zpět na hlavní stránku.


Poslední úprava 17.2.2017. Zjistíte-li někde chybu, zašlete ji prosím mou adresu.