Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2012/2013

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Aplikace pro lokalizaci RC souborů

Motivace: Na ZČU je používán distribuovaný souborový systém AFS, ke kterému existuje klient OpenAFS pro operační systém Microsoft Windows. Klient je napsán v jazyce C++ a využívá RC soubory pro popis zdrojů - dialogových oken, menu, tabulek řetězců apod.
Při vytváření české lokalizace tohoto klienta se ale ukázalo, že časté vydávání nových verzí a změny prováděné vývojáři v uživatelském rozhraní programu vyžadují neustálé přepisování lokalizace tak, aby lokalizovaný zdrojový kód přesně odpovídal původnímu anglickému. Překladatel navíc musí rozumět struktuře RC souboru a mít alespoň základní znalosti programování v jazyce C/C++. Tento problém se netýká jen klienta OpenAFS, ale obecně všech nativních vícejazyčných aplikací pro platformu Microsoft Windows.

Je třeba vytvořit aplikaci, která umožní lokalizaci souborů ve formátu RC a jejich aktualizaci na novější verzi aplikace při zachování již hotové lokalizace nezměněných částí programu. Aplikace dále umožní WYSIWYG editaci dialogů, menu a tabulky řetězců a s možným využitím automatického překladu textů s pomocí online překladače.

Zadání:

 1. Seznamte se s formátem RC a skriptem pro popis zdrojů aplikací pro Windows.
 2. Prostudujte možnosti existujících programů pro překlad aplikací a zdrojových souborů a proveďte analýzu jejich silných a slabých stránek.
 3. Navrhněte aplikaci, která umožní lokalizaci souborů ve formátu RC a především snadnou aktualizaci již hotové lokalizace na novější verzi překládané aplikace.
 4. Navrženou aplikaci zrealizujte v programovacím jazyce C# s důrazem na maximální uživatelskou přívětivost a ovladatelnost.

Cílový operační systém: Windows 7

Jazyk a technologie: C#

Charakter práce: Převážně programátorská. Řešit lze na vlastním PC.

Vhodné pro: Studenta, který má již s problematikou praktické zkušenosti a je schopen dotáhnout práci do fungující podoby s vysokým důrazem na detaily.

Diplomant: Lukáš Volf


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2012/2013

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Motivace: V dnešní době je při prodeji zboží kladen velký důraz na cenu zboží a cenu vedlejších nákladů jako dopravné, skladné, balné a bankovní poplatky. Jedním z nejdůležitějších faktorů při prodeji zboží je dodací termín. Zákazníci již nejsou ochotni čekat na zboží několik týdnů a očekávají dodávky „just-in-time“. V rámci EU odpadla díky celní unii povinnost proclít zboží, pročež se placení celních poplatků a daní v zemi kupujícího stává minulostí. Otevřely se tak možnosti vstupu na zahraniční trhy i pro malé a střední firmy. Nastává zde ovšem problém s cenou dopravy, která je nesrovnatelná s náklady na dopravu v tuzemsku. Nejsou zde dopravní společnosti, které umí přepravit zboží na dobírku do druhé země. Např. Česká pošta nemá smlouvu se Slovenskou poštou o výběru hotovosti. Pokud se nějaká taková firma najde, je toto velmi drahé.

V případě většího prodeje např. na výše zmíněné Slovensko se nabízí možnost zřízení tamní pobočky a vedení samostatného skladu. To s sebou ale přináší další starosti – firmu může v cizí zemi založit fyzická osoba, ale musí zde mít trvalý pobyt. Z tohoto důvodu je nutné založit tzv. právnickou osobu, složit základní kapitál a poté zajistit zaměstnance a prostory pro podnikání. Vše uvedené s sebou nese zvýšené náklady v podobě nájemného, platby sociálního a zdravotního pojištění a nutnost vedení účetní evidence dle zákonů příslušného státu.

Pravděpodobně lepší možností je využití tzv. „virtuálních skladů“, o kterých se zmiňuje anglický podnikatel Richard Koch ve své knize The 80/20 Principle. Nejedná se o pouhý pronájem skladového prostoru, ale o jeho „virtualizaci“, kdy svůj sklad člověk řídí on-line skrze webové rozhraní. Tento systém má minimalizovat náklady na obou stranách – jak na straně firmy, která virtuální sklady využívá, tak poskytovatele těchto skladů, který se může soustředit na předmět svojí činnosti – outsourcing skladování, balení a expedování – a dělat to podstatně levněji. (Poznámka: Nejedná se tedy o termín "virtual warehouse" známý z databázových systémů.)

Cílem práce je vytvořit takový systém, který bude umožňovat správu virtuálních skladů pro jednotlivé zákazníky v Čechách, na Slovensku a v Polsku a bude snadno rozšířitelný o další funkce (např. usnadnění práce pomocí čtečky čárových kódů, zobrazení kamerových záznamů z balení, …), bude integrován do stávající firemní infrastruktury a v případě, že nebude na nějaký systém přímo napojen, bude jej nahrazovat (např. systém pro správu novinek, akcí apod.). Výsledná webová aplikace by měla fungovat jako CMS, umožňovat přepínání do daných jazyků, filtraci a export dat. Velký důraz by měl být kladen i na uživatelské ovládání, které musí být jednoduché a intuitivní. Systém bude zároveň obsahovat API pro možnost spolupráce s externími aplikacemi, jako např. e-shopy popř. aplikacemi pro „chytré telefony“, ale i dalšími.

Předpokládá se i budoucí možnost vygenerování e-shopu nad zákazníkovými daty, který bude využívat výše zmíněné API. Mělo by se jednat o komerčně použitelný e-shop se všemi náležitostmi, jako je administrativní rozhraní, objednávkový systém, správa uživatelů, základní SEO optimalizace, XML feed pro webové porovnávače cen, atd. Zároveň by měl být tento e-shop snadno stylovatelný, přeložitelný a měl by být založen na moderních webových technologiích (HTML5, CSS3, jQuery, Ajax).

Zadání:

 1. Seznamte se se současnými způsoby řízení zásob klientů se zaměřením na možnosti tzv. "virtuálních skladů". Dále se seznamte se způsobem práce a možnostmi v konkrétní firmě.
 2. Na základě předchozí analýzy vytvořte dokument specifikace požadavků na webový systém pro řízení zásob klientů. Rovněž prozkoumejte možnosti nasazení navrhovaného systému z pohledu ceny, variability a potenciálu dané platformy.
 3. Navrhněte požadovanou aplikaci včetně jejího grafického rozhraní. Při návrhu počítejte s možností napojení na další, již existující systémy
 4. Navrženou aplikaci realizujte pomocí moderních softwarových technologií. Jednotlivé části vždy řádně otestujte a zdokumentujte.
 5. Funkčnost aplikace ověřte minimálně v testovacím režimu.

Cílový operační systém: Windows Server 2003 nebo novější

Jazyk a technologie: C#, ASP.NET MVC, Entity Framework

Charakter práce: Analytická a programátorská. Řešit lze na vlastním PC a posléze ve firemní infrastruktuře.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby a po ukončení studia bude schopen podílet se na dalším rozvoji a údržbě tohoto software. Je požadováno samostatné jednání.

Diplomant: Ondřej Trhoň, externí konzultant Ing. Jan Smažinka


Zadáno

Diplomová práce č. 3 - 2012/2013

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Nové uživatelské rozhraní a navigace pro DCIx

Zadání:

 1. Seznamte se se základními principy uživatelského rozhraní v aplikaci DCIx.
 2. Analyzujte požadavky na nové uživatelské rozhraní.
 3. Vyberte vhodnou technologii, pomocí níž bude uživatelské rozhraní implementováno.
 4. Implementujte navrženou funkcionalitu.
 5. Zajistěte testovatelnost výsledného řešení a jeho důkladnou dokumentaci.

Diplomant: Tomáš Časta, externí konzultant Ing. Jan Brnka


Zadáno

Diplomová práce č. 4 - 2012/2013

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Interaktivní generátor rozvrhu

Zadání:

 1. Seznamte se se způsobem programování postaveným na omezujících podmínkách.
 2. Analyzujte požadavky kladené na interaktivní generátor rozvrhu v rámci školního informačního systému.
 3. Navrhněte vhodný algoritmus pro řešení úlohy interaktivního rozvrhování.
 4. Na základě předchozích návrhů realizujte na platformě .NET aplikaci, která bude řešit zadanou úlohu.
 5. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Diplomant: Lukáš Vlček, externí konzultant Ing. Tomáš Rieger


Poslední změna: 29.1. 2013
Pavel Herout