Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Systém pro zpracování dat popisujících intenzitu městské dopravy

Motivace (částečně společná i pro práci č. 2): Na KIV je intenzivně vyvíjen simulační systém městského dopravního zatížení JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Tento simulační systém bude pro svoji činnost využívat mimo jiné i data o intenzitě městské dopravy získávaná automaticky z několika set podpovrchových snímačů.
Současný stav získávání těchto dat je ale značně nevyhovující, protože odráží stav zavedení systému před zhuba 10 lety.
Data jsou ukládána v binárním formátu, jehož popis není dostupný. Jsou konvertována firemním software do textové podoby, ovšem ve velmi omezeném množství a poměrně nevyhovujícím výstupním formátu.
Neexistuje žádný prostředek pro automatizovanou archivaci získaných dat.
Neexistuje žádný prostředek pro vizualizaci získaných dat. Selekce dat, ať již geografická nebo časová je značně obtížná. Dále neexistuje žádná programová možnost automatizované kontroly a eliminace chybných dat (porucha senzoru, parkující vozidlo na senzoru, atp.). Je třeba zdůraznit, že dat je relativně velké množství.
Získat potřebná data vyžaduje v současné době dlouhotrvající manuální práci a přitom je o tato data stále větší zájem.

Úkolem práce je připravit takový systém, který by s daty umožnil pracovat pomocí běžného uživatelského komfortu. Během zpracování zadání se dají očekávat podstané změny výstupních formátů a požadavky na dodatečné funkce systému, protože tato práce je součástí většího vyvíjeného projektu.

Zadání:

  1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator) a se strukturou dat popisujících intenzitu městské dopravy. Dále se seznamte alespoň s jedním archivačním systémem.
  2. Navrhněte systém, který umožní uživatelsky jednoduchou archivaci dat a jejich aktualizaci. Další funkcí systému bude modul vizualizace těchto dat s možností jejich geografické a/nebo časové selekce s výstupem do vhodně zvolených výstupních formátů.
  3. Dále navrhněte modul pro automatizované kontroly a eliminace chybných dat.
  4. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadována zvýšená míra schopnosti reagovat na měnící se požadavky zadání a schopnost komunikace s odborníky na dopravu. Řešitel by měl mít kladný vztah k automobilové dopravě.

Diplomant: Tomáš Potužák


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Generátory vozidel pro simulační systém

Motivace: Práce úzce navazuje na předchozí práci. Úkolem diplomanta na základě zvolených dat o intenzitě provozu připravit generátory vozidel pro simulační systém JUTS. Generátory budou buď popsány vhodným datovým souborem (typické pro inicializaci systému), nebo budou předány simulačnímu systému jako již vytvořené objekty (typické pro on-line změny nastavení).
Součástí aplikace vytvářející generátory musí být možnost pro účely simulace data upravovat, ovšem s on-line kontrolou realističnosti takovéto změny. Aplikace musí umožnit vizualizaci nově nastavených hodnot pomocí on-line dema, ze které bude patrné, jaký vliv může mít navrhovaná změna.
Další součástí aplikace musí být možnost zvolit skladbu vozidel, tj. podíl osobních a nákladních aut, motocyklů atp.
Aplikace musí vytvořena jako modul schopný začlenění do existujícího simulačního systému.

Zadání:

  1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator) a programem pro zpracování dat popisujících intenzitu městské dopravy.
  2. Navrhněte generátor vozidel pro systém JUTS vycházející z reálných dat a umožňující uživatelské nastavení všech základních parametrů.
  3. Generátor bude mít modulární strukturu a bude možné jej začlenit do již existujícího simulačního systému JUTS.
  4. Navržené moduly zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadována zvýšená míra schopnosti reagovat na měnící se požadavky zadání. Řešitel by měl mít kladný vztah k automobilové dopravě.

Diplomant: Zdeněk Kubovec


Poslední změna: 26. 5. 2005
Pavel Herout