Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2003/2004

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Web rozhraní pro systém EasyArchiv(TM)

Pozor: Diplomová práce bude řešena na externím pracovišti v Plzni

Motivace: Existuje SW produkt EasyArchiv(TM) (dále jen EA) pro správu dokumentace. Navrhněte a kompletně zrealizujte Web portál do tohoto systému. Vzhledem k tomu, že je potřeba aby portál používal serverovou část EA je cílovým operačním systémem WIN32.

Zadání:

 1. Seznamte se s Win32 klientem a principem práce tohoto klienta.
 2. Prostudujte Web rozraní obdobných systémů. Především jejich možnosti, styl práce, závislosti na druhu prohlížeče, možnosti integrací atp.
 3. Navrhněte Web rozhraní pro uvedený systém a zaměřte se především na bezpečnost při použití aplikace v prostředí internetu.
 4. Navržené Web rozhraní zrealizujte v jazyce JAVA s tím, že v nejvyšší možné míře použijete XML standard.

Cílový operační systém: Win NT

Jazyk: VC++ 6.0 včetně MFC, JAVA, SQL

Charakter práce: V první části analytická nad možnostmi několika programů, druhá část programování v JAVA, práce v SQL nad DB systémy MS SQL, Oracle, MS ACCESS.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout věci do fungující podoby a který zná nebo chce prostudovat Javu, XML, HTTP. Je požadováno samostatné jednání a schopnost spolupráce.


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2003/2004

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství nebo distribuované systémy

Pracovní název: Moduly internetového portálu

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Firma Veřejná informační služba Plzeň spol. s r.o. vyvíjí portál STRAVA.CZ již od roku 2000. Koncem roku 2001 byl portál nahrazen verzí nové generace na jiné SW platformě. Vlastní portál slouží k objednávání stravy za použití Internetu (standardní prohlížeč) a mobilního telefonu (SMS zpráva). K portálu jsou připojeny zařízení hromadného stravování z celé ČR, které využívají SW pro zařízení hromadného stravování firmy VIS Plzeň. Portál je přístupný na http://www.strava.cz a lze si vyzkoušet jeho klientskou část jako DEMO uživatel.

Zadání:

Úkolem řešitele bude doplnit portál STRAVA.CZ o další rozšiřující moduly, které budou pracovat se stávajícími částmi portálu, tak i samostatně. Na počátku řešení bude zadání zadáno na úrovni analýzy.
 1. Modul objednávání mobilním telefonem za použití WAP klienta - modul bude obsahovat funkce pro objednání stavy, změnu nastavení strávníka. Jde shodné funkce se současným portálem, ovšem přístupným přes WAP. Řešitel bude využívat COM objekt, který zahrnuje vrstvu pro komunikaci s databází a aplikační logiku.
 2. Modul registr zařízení hromadného stravování - tento modul bude umožňovat registrovat zařízení do registru zařízení poskytujících hromadné stravování. Registr bude umožňovat funkce nová registrace, oprava registračních údajů, vyhledávání registrovaného zařízení podle kritérií, žádost strávníka o stravovaní na registrovaném zařízení. Tento modul bude nezávislý na současných částech portálu a bude pracovat s SQL databází.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: PHP nebo ASP.NET (doporučen C#), COM, SQL

Charakter práce: Převážně programátorská. Řešit lze na vlastním PC po instalaci příslušných částí portálu.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby.

Konečné zadání:

 1. Seznamte se s funkčností portálu STRAVA.CZ
 2. Prostudujte funkce portálu STRAVA.CZ, které budete realizovat přes WAP rozhraní. Seznamte se s podobnými WAP aplikacemi, aby WAP aplikace využila již existujících standardů či zvyklostí. Totéž platí i pro modul registrací portálu STRAVA.CZ.
 3. Navrhněte WAP rozhraní portálu STRAVA.CZ a modul registrací portálu STRAVA.CZ.
 4. Navržené zrealizujte v ASP.NET, C# a databázi MSSQL.

Zadáno

Diplomová práce č. 3 - 2003/2004

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Vyhodnocení zařízení hromadného stravování přes Internet

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Firma Veřejná informační služba Plzeň spol. s r.o. chce poskytovat službu, která bude umožňovat vyhodnocení činnosti zařízení hromadného stravování nadřízeným orgánem. Díky svým zkušenostem se SW pro hromadné stravování dokáže VIS Plzeň provést analýzu i řešení služby dle budoucích požadavků uživatelů.

Zadání:

Úkolem řešitele bude dle zadané analýzy vytvořit aplikaci, která bude umožňovat následující funkce (jde jen o nástin funkčnosti pro představu o aplikaci):

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: PHP nebo ASP.NET(doporučen C#), SQL

Charakter práce: Převážně programátorská. Řešit lze na vlastním PC.

Vhodné pro: Zručného programátora, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby.

Konečné zadání:

 1. Prostudujte předběžnou datovou analýzu aplikace Vyhodnocení zařízení hromadného stravování přes Internet.
 2. Navrhněte konečnou datovou analýzu, funkce aplikace a uživatelské rozhraní aplikace Vyhodnocení zařízení hromadného stravování přes Internet.
 3. Navržené zrealizujte v PHP a databázi MSSQL.

Diplomová práce č. 4 - 2003/2004

Zadání pro studijní obor: Distribuované systémy nebo softwarové inženýrství

Pracovní název: Aplikace pro monitorování běhu služeb a aplikací

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Firma Veřejná informační služba Plzeň spol. s r.o. potřebuje mít možnost samostatně vytvořit aplikaci, která bude používána pro sledování běhu kritických služeb nebo aplikací na serverech a pracovních stanicích.

Zadání:

Úkolem řešitele bude vytvořit aplikaci, která bude schopna pomocí různých komunikačních protokolů sledovat stav služeb a aplikací běžících na serverech a pracovních stanicích. Aplikace bude umožňovat použít různé kanály (email, SMS, event log) pro upozornění administrátora o nefunkčnosti služby nebo aplikace. Součástí aplikace bude též modul na vyhodnocení statistiky funkčnosti. Aplikace bude umožňovat následující možnost testování (jde o nástin funkčnosti aplikace) výskyt souboru a jeho obsah, protokoly HTTP a FTP, ...
Na počátku řešení bude zadání zadáno na úrovni stručné analýzy.

Cílový operační systém: Windows 98 a vyšší

Jazyk: není určeno

Charakter práce: Analytická a programátorská. Řešit lze na vlastním PC.

Vhodné pro: Studenta se schopností analýzy a výběru vhodného řešení, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby. Je požadováno samostatné jednání.


Zadáno

Diplomová práce č. 5 - 2003/2004

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Generátor dokumentace ILE RPG programů

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze

Motivace: Cílem je vytvoření aplikace na generování dokumentace ILE RPG programů ve formátu HTML s informacemi uloženými ve formátu XML. Aplikace bude vytvořena v jazyku Java a její funkce bude podobná jako funkce generátoru Java dokumentace JavaDoc.
RPG je jazyk v který je používán již od roku 1978 na systémech S38 a následujících systémech AS/400 a iSeries (je v něm vytvořeno více než 90% aplikací na těchto systémech). V posledních letech tento jazyk zaznamenal dramatický vývoj a v současné době se jeho funkce a syntaxe začínají blížit jazyku Java (není objektový). Jazyk Java je v RPG podporovaný. RPG obsahuje Java Native Interface a lze z něj přímo používat objekty Javy a obráceně.
Od roku 1995, kdy byl do systému AS/400 (iSeries) přidán nový model vnitřní struktury programů a systémové správy ILE (Integrated Language Environment), lze staticky linkovat programy z modulů (vzdálená obdoba třídy) vytvořených různých jazycích. Tyto moduly obsahují procedury s definovaným rozhraním (vzdálená obdoba metody) které lze používat z jakéhokoliv ILE jazyka. Moduly lze linkovat jak do programů, tak do servisních programů (vzdálená obdoba DLL knihoven).
Aplikace bude analyzovat kompilační výpisy modulů a vytvářet popis modulu, procedur a jejich rozhraní (parametry). Dále budou tyto informace doplněny o systémové informace o programech a servisních programech které budou získány pomocí systémových API. Aby mohla být takto vytvořená dokumentace použita v dalších aplikacích (ILE vývojové prostředí WebSphere Studia) budou důležité informace jako například parametry procedur uloženy ve formátu XML.
Řešiteli této práce bude poskytnuta analýza a maximální podpora ze strany zadavatele. Zadavatel vytvoří potřebné komponenty vázané na systém iSeries (pomocí systémových příkazů, RPG a API), aby řešitel nemusel řešit problémy s neznámým prostředím.

Cílový operační systém: OS/400

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: Programátorská. Část práce je možné řešit doma, externí pracoviště zajistí vzdálený přístup a dále zajistí PC ve firmě s časově neomezeným přístupem.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby.

Bonusy: V případě zájmu zadavatel zajistí řešiteli zdarma školení u IBM zaměřená na základy systému iSeries, systémové programování, jazyk RPG, jazyk Java a vývojový nástroj IBM WebSphere Studio.

Konečné zadání:

 1. Prostudujte funkci generátoru Java dokumentace JavaDoc. Popište jeho princip, vstup, výstup a ovládání. Popište strukturu výstupu se zaměřením na balíček/třídu/metodu.
 2. Prostudujte základní funkci ILE (Integrated Language Environment) na iSeries se zaměřením na program (servisní program)/modul/proceduru.
 3. Navrhněte funkci generátoru ILE dokumentace zaměřeného na generování dokumentace programů v jazyce RPG. Dále navrhněte strukturu výstupu do HTLM se zaměřením na modul/procedura. Při návrhu vycházejte z funkčnosti generátoru dokumentace Javy JavaDoc.
 4. Realizujte navržený generátor v jazyce Java.

Diplomová práce č. 6 - 2003/2004

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: ILE vývojové prostředí (ILE perspektiva) a editor jazyka RPG pro IBM WebSphere Studio

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze

Motivace: Tato práce má vazbu na zadání č. 5 (viz zejména informace o ILE a RPG).
Cílem je vytvoření nadstavby vývojového prostředí IBM WebSphere Studio. Jedná se o jednoduchý editor volného formátu jazyka ILE RPG. Tento editor nebude kontrolovat syntaxi jazyka, bude pouze zvýrazňovat příkazy jazyka. Dále bude vytvořeno jednoduché prostředí pro správu ILE projektu. Bude možné pro projekt nastavit seznam používaných modulů a servisních programů. Editor bude potom nabízet seznam dostupných procedur (obdoba doplňování kódu - bude použita dokumentace ILE programů) v projektu, bude kontrolovat použití parametrů a při kompilaci bude do zdrojového kódu doplňovat prototypy procedur (rozhraní-parametry) z dokumentace.
Pro aplikaci budou použity komponenty prostředí Eclipse http://www.eclipse.org/ ve kterém je vytvořeno WebSphere Studio.
Řešiteli této práce bude poskytnuta analýza a maximální podpora ze strany zadavatele. Zadavatel vytvoří potřebné komponenty pro komunikaci s iSeries (komunikace, kompilace a načtení kompilačních výpisů, aby řešitel nemusel řešit problémy s neznámým prostředím.

Zadání:

Jednotlivé body zadání budou upřesněny později.

Cílový operační systém: OS/400

Jazyk: Java, RPG

Charakter práce: Programátorská. Část práce je možné řešit doma, externí pracoviště zajistí vzdálený přístup a dále zajistí PC ve firmě s časově neomezeným přístupem.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby.

Bonusy: V případě zájmu zadavatel zajistí řešiteli zdarma školení u IBM zaměřená na základy systému iSeries, systémové programování, jazyk RPG, jazyk Java a vývojový nástroj IBM WebSphere Studio.


Poslední změna (Last update): 19. 6. 2003
Počet přístupů od (Number of accesses since:) 20. 3. 2003:

Pavel Herout