Zadáno

Diplomová práce č. 1 - pro 2002/2003

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Modelování dopravní situace pomocí systémů hromadné obsluhy

Motivace: Na KIV byl v minulých letech vyvinut simulační systém J-Sim, podle vzoru již dříve úspěšného systému C-Sim. Pro tento systém dosud neexistuje větší aplikace, na které by mohly být předváděny jeho kvality a v určitých oblastech (např. grafický výstup) přednosti jazyka Java před jazykem C. Druhou motivací je stoupající zájem představitelů Plzně o různé simulace dopravních situací. Z těchto důvodů je vhodné připravit rozsáhlou analýzu problému, jak co nejlépe namodelovat dopravní situaci v určité oblasti a správnost této analýzy pak demonstrovat na jednoduchém modelu. Analýza bude zapsána v UML, samotná implementace v Javě s využitím systému J-Sim. Těžiště práce je jednoznačně v objektově orientované analýze.

Poznámka:
Model bude jednoduchý pouze z počátku. Pokud vzbudí zájem, předpokládá se jeho velmi intenzivní rozvoj, což však již není tématem této diplomové práce. Budoucí možný intenzivní rozvoj ale předpokládá kvalitní analýzu.

Zadání:

 1. Proveďte rešerši již existujících systémů modelujících dopravní situaci. Z nich vyberte několik reprezentativních a prostudujte způsoby jejich řešení.
 2. Proveďte analýzu systému modelujícího dopravní situaci, navrhněte objektově orientovaný model a celou analýzu zapište pomocí diagramů jazyka UML.
 3. V jazyce Java naprogramujte základní části všech analyzovaných tříd z aplikační logiky.
 4. Na vhodně zvolené úrovni abstrakce naprogramujte dostatečně reprezentativní model určité oblasti Plzně s využitím systému J-Sim. Model musí mít možnost on-line vizualizace.

Cílový operační systém: na OS nezávislé, předvedeno bude na Win NT

Jazyk: UML a Java

Charakter práce: Výrazně analytická, programátorská část bude pouze doplňková. Práci je možné řešit bez potíží doma.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen širšího pohledu na problém a současně schopného postihnout i zdánlivě bezvýznamné detaily. Je požadováno samostatné jednání a pečlivost, vítána je i schopnost komunikace s nepočítačovými odborníky.


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2002/2003

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Rozšíření programu EasyArchiv(TM)

Pozor: Diplomová práce bude řešena na externím pracovišti v Plzni

Motivace: Existuje SW produkt EasyArchiv(TM) (dále jen EA) pro správu dokumentace. Dokumenty do tohoto systému mohou přicházet z různých jiných SW systémů. Je zapotřebí zrealizovat interface mezi EA a zvoleným SW produktem, který vytváří dokumenty (jeden nebo více souborů) v souborovém systému operačního systému.

Zadání:

 1. Prostudujte produkt EA a jeho možnosti především možnosti externího propojení (COM, WM systém, ...). Dále pak prostudujte možnosti souborově orientovaných SW produktů a zaměřte se především na skupinu programů převážně používaných u uživatelů produktu EA (dále jen externí produkty).
 2. Navrhněte varianty rozšíření produktu EA a jednotlivé varianty zhodnoťte.
 3. Navrhněte obecný postup pro vytváření interface do externích produktů.
 4. Podle navrženého obecného postupu zrealizujte spojení systému EA do zvoleného externího produktu.

Cílový operační systém:Win NT

Jazyk:VC++ 6.0 včetně MFC, SQL, COM.

Charakter práce: V první části analytická nad možnostmi několika programů, druhá část programování v C++ a vytváření COM prvků, práce v SQL nad DB systémy MS SQL, Oracle, MS ACCESS.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout věci do fungující podoby a jedno konkrétní spojení zrealizovat. Studenta, který zná nebo chce prostudovat možnosti propojování jednotlivých dvou aplikací na platformě WIN32. Je požadováno samostatné jednání a schopnost spolupráce.


Zadáno

Diplomová práce č. 3 - 2002/2003

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: UIM editor

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze

Motivace: Na platformě iSeries (AS/400) existuje značkovací jazyk UIM ("podmnožina" HTML, bez obrázků, tabulek, fontů) pro vytváření/formátování obsahu uživatelských nápověd v nativním (terminálovém – znakovém) prostředí systému AS/400. V současné době neexistuje žádný grafický (PC) editor pro jazyk UIM a pro tvorbu uživatelských nápověd pro iSeries.
K problému existuje téměř kompletní analýza.
Editor musí být schopen pracovat jak ve WYSIWYG módu, tak v i módu "plain textu". Editor bude plně pracovat v PC prostředí.

Zadání:

 1. Prostudujte strukturu a možnosti značkovacího jazyka UIM a princip vytváření uživatelských nápověd pro iSeries. Dále prostudujte možnosti několika vhodně zvolených WYSIWYG editorů HTML.
 2. Prostudujte možnosti spojení programovacího jazyka Java s databází.
 3. Navrhněte WYSIWYG editor jazyka UIM. Editor bude mít obdobné vlastnosti jako běžné HTML editory, tj. především formátování textu a odstavců, kontrolu syntaxe a načítání, generování a uložení označkovaného kódu.
 4. Realizujte tento editor jako komponentu v Javě.

Cílový operační systém: Windows 2000/NT, OS/400

Jazyk: Java

Charakter práce: Programátorská. Větší část práce je možné řešit doma, externí pracoviště zajistí vzdálený přístup a dále zajistí PC ve firmě s časově neomezeným přístupem.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby.


Diplomová práce č. 4 - 2002/2003

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Integrace Java komponent do prostředí nástrojů IBM WebSphere Studio Family

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze

Motivace: Nejmodernější vývojové nástroje IBM celkově nazývané IBM WebSphere Studio Family jsou postaveny na platformě Eclipse, což open-source architektura, která se skládá ze sady javovských tříd pro runtime a různých plug-inů také implementovaných v Javě (projekt Eclipse je řízen organizací eclipse.org). Obecně jsou produkty IBM WebSphere Studio Family a platforma Eclipse nejmodernějším vývojářským prostředím založeném na open-source architektuře a Javě.
Architektura Eclipse umožňuje implementovat prostřednictvím tzv. „extension points“ plug-in komponenty třetích stran a ty zase mohou stejnou metodou nabízet integraci s dalšími komponentami. Úkolem diplomové práce je popsat integraci plug-in komponent do tohoto prostředí a to jak obecně tak na konkrétním příkladu.

Zadání:

 1. Prostudujte platformu Eclipse a IBM WebSphere Studio Family.
 2. Prostudujte vytváření komponent v programovacím jazyce Java.
 3. Popište integraci plug-in komponent do prostředí Eclipse.
 4. Realizujte tuto integraci na konkrétním příkladě Java komponenty "UIM editor".

Cílový operační systém: Windows 2000/NT, OS/400

Jazyk: Java

Charakter práce: Programátorská - analytická. Větší část práce je možné řešit doma, externí pracoviště zajistí PC ve firmě s časově neomezeným přístupem.

Vhodné pro: Studenta, který má zájem o moderní vývojové nástroje, o prostředí open-source a obecně o vývoj SW.


Poslední změna (Last update): 20. 5. 2002
Počet přístupů od (Number of accesses since:) 4. 4. 2002:

Pavel Herout