Bakalářská práce č. 1 - 2020/2021

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Monitoring funkcionality webových aplikací

Motivace:
Pro uživatele, jejichž byznys je založen na rozsahově menších či středních webových aplikacích, může být zajímavé nechat si bezporuchový chod klíčových částí této aplikace monitorovat.
Typicky se jedná o uživatele, jejichž webové aplikace vyvinuly třetí strany, které pak zajišťují jen opravy a aktualizace. Případně o instituce státní správy, které potřebují mít uspokojivou míru jistoty, že jejich aplikace fungují pro veřejnost.

Zamýšlený monitoring není monitoring běhu serveru či binární rozhodování zda "aplikace žije", ale o detailnější ověření správné funkcionality na základě individuálních potřeb provozovatele. V tomto ověření by provozovatelem definované vlastnosti (typicky "dobrá cesta", ale i libovolně podrobnější), byly zkoumány v různých webových prohlížečích, v jejich různých verzích a různých jazykových klonech. To vše podle individuální volby/nastavení provozovatele.

Ovládání monitorované aplikace lze pro automatizované ovládání zajistit pomocí Selenium WebDriver. Vlastní monitoring lze pak provádět funkcionálními testy s využitím JUnit, případně dalších technologií, např. Log4J.

Cílem práce není psaní těchto testů - ty se předpokládá, že budou dodány třetími stranami. A pro ověření bakalářské práce se použijí již existující testy aplikace UIS https://projects.kiv.zcu.cz/tbuis/web/page/homepage a školních aplikací Převodník a Osobní číslo http://oks.kiv.zcu.cz/Rozcestnik

Cílem práce je vytvoření systému pro pravidelné spouštění těchto testů a ukládání výsledků jejich běhů do DB. Návazným cílem je velmi uživatelsky přívětivá vícevrstvá vizualizace výsledků v HTML 5.

Zadání:

  1. Seznamte se se stavem monitorování webových aplikací a pozornost věnujte i předpokládaným praktickým potřebám provozovatelů těchto aplikací. Dále se seznamte s vhodnými nástroji pro ovládání webových aplikací, zejména se Selenium Grid.
  2. Navrhněte aplikaci ovládanou z webového rozhraní, která umožní opakovaný monitoring zvolených webových aplikací. Navrhněte rozhraní, které umožní jednotně začlenit již existující testy, které pak budou provádět vlastní monitoring.
  3. Realizujte navrženou aplikaci s pomocí vhodných technologií tak, aby uživatelsky příjemným způsobem umožnila snadnou volbu rozsahu a frekvence monitoringu a poskytovala přehledně výsledky své činnosti.
  4. Vytvořenou aplikaci ověřte na minimálně třech existujících webových aplikacích s využitím již existující sady jejich testů. Dosažené výsledky zdokumentujte a kriticky zhodnoťte.

Cílový operační systém: není podstatný

Jazyk a technologie: C#, HTML5, CSS3, SQL, JavaScript, Java, JUnit, Selenium Web Driver, Selenium Grid

Charakter práce: Vývojářská, praktická. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Student, který výborně ovládá webové technologie a je ochoten se práci věnovat s odpovídajícím nasezením již od září 2020.

Bakalář: Valentin Horáček

Poslední změna: 1. 10. 2020
Pavel Herout