Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2011/2012

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Zásuvné moduly a konfigurace domén validačního serveru

Motivace: Na KIV byl vytvořen komplexní systém umožňující automatizované, či poloautomatizované zpracování studentských sachostatných prací. Vývoj tohoto systému byl výrazně podpořen z rozvojového projektu MŠMT ROBY (Racionalizace a objektivizace výuky). Principem je, že studenti odevzdávají své samostatné práce pomocí speciálního portletu Portálu. Po odevzdání se portlet spojí s validačním serverem, kterému zašle odevzdanou práci k vyhodnocení. Validační server práci otestuje podle nastavení provedeného vyučujícím a výsledek testu zašle zpátky portletu, který výsledek validace přiřadí k odevzdané práci. Student tak má okamžitý přehled o tom, zda byla jeho samostatná práce akceptována, či nikoliv.

Tento systém byl vyvíjen pro potřeby jednoho konkrétního předmětu -- PPA1, ve kterém se vyučují základy programování. Protože odevzdávané samostatné práce v tomto předmětu jsou poměrně jednoduché, může validátor kompletně otestovat jejich správnost spuštěním odevzdané práce (programu) a porovnáním výsledků s výsledky očekávanými.

Připravený validátor má však mnohem rozsáhlejší možnosti a postupem času narůstá zájem o jeho využití i v jiných předmětech, než ve zmiňovaném PPA1. Je ovšem třeba doplnit současné možnosti validačního serveru. Z tohoto důvodu byl vyvinut klon validačního serveru, který slouží k testovacím účelům. Dále bylo vyvinuto webové rozhraní umožňující konfiguraci validačního serveru.

Bylo zjištěno, že pro účely sofistikovanějšího vyhodnocování složitějších studentských projektů již nedostačuje původní jednoduché porovnávání správnosti výstupů. Z tohoto důvodu je nutné koncepčně navrhnout a připravit i jiné možnosti ověřování kvality prací, jako jsou např. využití jednotkových testů, využití statických kontrol zdrojových kódů, porovnávání grafických výstupů, kontrola UML diagramů apod.

Kromě toho již existují moduly poskytované Webovým rozhraním pro kontroly odevzdávaných archivů studentských prací. Jsou to například existence a kvalita JavaDoc dokumentace, existence určitých adresářů, existence či neexistence konkrétních souborů apod.

Cílem práce je nastavení konfigurací validačního serveru pro předmět OOP, což bude bráno jako pilotní projekt pro budoucí využití validačního serveru v dalších předmětech. Práce předpokládá vytvoření několika nových zásuvných modulů přímo použitelných pro kontrolu výstupů studentských prací. Dále je třeba seznámit se se všemi již existujícími možnostmi validačního serveru a tyto možnosti využít pro přípravu 12 konfiguračních domén pro jednotlivé projekty předmětu OOP. Cílem konfigurací je, aby byla maximálně automatizována rutinní kontrola studentských prací.

Zadání:

  1. Seznamte se s filosofií validačního serveru a s webovým rozhraním pro jeho konfiguraci. Popište využití webového rozhraní pro nastavení typické konfigurační domény. Dále se seznamte s možnostmi statických kontrol zdrojových kódů (např. PMD) a popište možnosti rozšíření pravidel.
  2. Navrhněte a realizujte dva zásuvné moduly využitelné v doménách validačního serveru. První modul bude sloužit pro vyhodnocování grafického výstupu, druhý pro kontrolu UML diagramů popsaných XML souborem.
  3. Připravte validační domény pro všechny existující studentské projekty předmětu KIV/OOP. Domény ověřte na existujících datech z roku 2011.
  4. Celý průběh přípravy důsledně zdokumentujte tak, aby mohl sloužit jako pilotní projekt pro přípravu konfigurací obdobných předmětů.

Cílový operační systém: není podstatný, aplikace bude napsána v Javě

Jazyk a technologie: Java, XML technologie, JUnit testy, PMD

Charakter práce: Programování zásuvných modulů v Javě, konfigurace validačního serveru. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do produkční podoby.

Bakalář: Hung Duong Manh


Poslední změna: 26. 1. 2012
Pavel Herout