Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2009/2010

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Webová konfigurace validačního serveru

Motivace:Na KIV byl vytvořen komplexní systém umožňující automatizované, či poloautomatizované zpracování studentských sachostatných prací. Vývoj tohoto systému byl výrazně podpořen z rozvojového projektu MŠMT ROBY (Racionalizace a objektivizace výuky). Principem je, že studenti odevzdávají své samostatné práce pomocí speciálního portletu Portálu. Po odevzdání se portlet spojí s validačním serverem, kterému zašle odevzdanou práci k vyhodnocení. Validační server práci otestuje podle nastavení provedeného vyučujícím a výsledek testu zašle zpátky portletu, který výsledek validace přiřadí k odevzdané práci. Student tak má okamžitý přehled o tom, zda byla jeho samostatná práce akceptována, či nikoliv.

Tento systém byl vyvíjen pro potřeby jednoho konkrétního předmětu -- PPA1, ve kterém se vyučují základy programování. Protože odevzdávané samostatné práce v tomto předmětu jsou poměrně jednoduché, může validátor kompletně otestovat jejich správnost spuštěním odevzdané práce (programu) a porovnáním výsledků s výsledky očekávanými. Pro tuto činnost byl validátor původně nakonfigurován.

Připravený validátor má však mnohem rozsáhlejší možnosti a postupem času narůstá zájem o jeho využití i v jiných předmětech, než ve zmiňovaném PPA1. Zásadním problémem pro širší využití validátoru ale dosud je, že jeho nastavení může provést pouze velmi poučený odborník. Logicky tedy vzniká požadavek na existenci uživatelského prostředí, ve kterém by poučená osoba mohla jednoduše nastavit či změnit širokou škálu možností konfigurace validátoru.

Cílem práce je vytvořit webové grafické uživatelské rozhraní, ve kterém bude možné jednoduše navolit požadované akce validátoru a to včetně využití jednoduchých podmínek. Součástí řešení budou též knihovní moduly pro vykonávání nejčastěji požadovaných akcí, jako jsou např. rozbalení ZIP archivu, kontrola počtu souborů/adresářů, kontrola jmen souborů atd. Protože je reálné, že validátor bude využíván i pro kontrolu prací z neprogramátorských předmětů (např. eseje apod.) bude vhodné připravit i knihovní moduly, které budou podporovat specifické typy kontrol, jako je např. počet slov v dokumentu apod. Požadavky na zmíněné specifické kontroly lze zjistit od uživatelů (vyučujících), kteří již využívají portletu pro odevzdávání studentských úloh.

Zadání:

 1. Seznamte se se současným způsobem odevzdávání a vyhodnocování samostatných prací pomocí Portálu. Dále se seznamte s možnostmi stávající verze validačního serveru a jejich konfigurací. Proveďte sběr uživatelských požadavků vyučujících, které kladou na rozšíření možností validátoru pro netypické testování samostatných prací. Seznamte se též s principy vyvíjení webových aplikací s využitím JSP.
 2. Navrhněte vhodnou modulární strukturu webové aplikace, pozornost věnujte též uživatelsky příjemnému ovládání aplikace. Všechny návrhy konzultujte s vývojářem validačního serveru a též i s vývojářem portletu pro odevzdávání samostatných prací.
 3. Na základě sběru uživatelských požadavků navrhněte knihovní moduly rozšiřující současné možnosti validačního serveru.
 4. Pomocí vhodných technologií zrealizujte navrženou aplikaci včetně knihovních modulů. Součástí realizace bude i podrobná uživatelská příručka.

Cílový operační systém: není podstatný, systém musí fungovat v hlavních webových prohlížečích

Jazyk a technologie: Java, JSP, servlety, JavaScript, HTML, CCS

Charakter práce: Programování webové aplikace. Práci je částečně možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s autorem validátoru.

Bakalářka: Veronika Dudová


Zadáno

Bakalářská práce č. 2 - 2009/2010

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Osobní manažerský a plánovací systém pro PDA

Motivace: V současné době se na mnoha řídicích pracovištích používají zastaralé manažerské systémy, které často nezvládají moderní techniky řízení lidí a času. Jejich další známé problémy jsou nepřipravenost pro využití na malých zařízeních typu PDA a mobilních telefonech, nedostatečně ošetřená průkaznost a historie záznamů.
Jeví se jako potřebné připravit nejdříve studii a pak i aplikaci komplexního manažerského systému, který by využíval současných možností jak technologických, tak i personálních.
Před budováním komplexního systému je účelné předem ověřit design, způsob použití a jednoduchost formou pilotního projektu na menší aplikaci. Ta bude řešit osobní plánování pro jednoho pracovníka a bude náplní bakalářské práce.

Zadání:

 1. Seznamte se s moderními manažerskými zásadami a technikami řízení lidí a času. Zjistěte požadavky alespoň jedné firmy na firemní manažerský systém, současně popište nevýhody jejich stávajícího systému. Seznamte se i s obecně využívanými datovými strukturami z této aplikační oblasti. Dále se seznamte s technologiemi a principy tvorby softwaru pro PDA.
 2. Navrhněte osobní plánovací systém použitelný na PDA. Hlavními rysy aplikace bude jednoduchost ovládání a podpora manažerských zásad. Aplikace bude splňovat základní požadavky na jednouživatelskou klientskou část manažerského systému. Hlavní části aplikace budou správa kontaktů, akcí v kalendáři a dokumentů k cílům.
 3. Realizujte navrženou aplikaci v prostředí .NET.

Cílová platforma: Windows Mobile 6.1, .NET Compact Framework 3.5

Jazyk a technologie: C#, .NET Compact Framework 3.5, Microsoft SQL Server Compact 3.5

Charakter práce: Analýza, návrh uživatelského rozhranní a programování jednoduchého informačního systému pro PDA

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického myšlení a spolupráce s koncovými uživateli. Student musí být schopen zvládat moderní technologie.

Bakalářka: Zuzana Burešová


Zadáno

Bakalářská práce č. 3 - 2009/2010

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Rozhraní simulačního systému pro dopravní simulace

Motivace: Na KIV je dlouhodobě prováděn výzkum v oblasti dopravních simulací. Na přípravě simulačních modelů spolupracuje KIV s dopravními odborníky z různých institucí. Jedním typem spolupráce je i společný projekt s odborníky z Dopravní fakulty ČVUT a z Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA), kteří připravují simulační modely pro dopravní situace v městské oblasti. Úkolem KIV v tomto projektu je automatická příprava simulačního modelu podle nákresu dopravní situace pomocí TEDI editoru map a dále pak zpracování množství velmi různorodých vstupních dat, organizace experimentů a grafické vyhodnocení proběhlých experimentů.
V současné době je v rámci několika diplomových prací připraven prototyp systému KOPAG, který umožňuje automatizovanou přípravu simulačního modelu a přípravu externích dat. V systému dosud chybí moduly pro uživatelsky příjemné nastavování parametrů simulačního modelu, správa provedených experimentů a grafické vyhodnocení proběhlých experimentů.
Tyto moduly je nutno integrovat do stávajícího systému, což vyžaduje poměrně značnou spolupráci s tvůrci ostatních modulů systému.

Zadání:

 1. Seznamte se s problematikou dopravních simulací a se stávajícími moduly systému KOPAG. Dále se seznamte s alespoň jednou volně šiřitelnou knihovnou pro přípravu grafů.
 2. Navrhněte konfigurovatelný modul pro uživatelsky příjemné nastavování libovolných využívaných parametrů simulace.
 3. Navrhněte modul pro vizualizaci výsledků simulačních experimentů s návazností na existující mapy.
 4. Navrhněte modul pro komplexní správu uživatelských simulačních experimentů.
 5. Navržené moduly realizujte v jazyce Java s využitím vhodných externích knihoven a zajistěte začlenění modulů do systému KOPAG.

Cílová platforma: není podstatná, vyvíjeno bude na OS Linux

Jazyk a technologie: Java, XSD, XML a další dle potřeby

Charakter práce: Týmová práce na implementaci desktopové aplikace v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost týmové spolupráce.

Bakalář: Petr Kopač

Poslední změna: 1. 2. 2010
Pavel Herout