Selathco 0.91 generated HTML
Predchozi Obsah ) Dalsi

4. Základní možnosti MIDI

Zde jsou stručně popsána konkrétní hudební data, která jsou po MIDI kabelech vysílána. Každý prvek komunikace má své číslo, takže je jasně identifikovatelný a nástroje se snadno orientují v toku dat.

4.1. Kanálová data

Kanálová data jsou z hlediska hudby nejdůležitější MIDI zprávy. Přenášejí akci hráče na klaviatuře a ovládacích prvcích, takže přímo reprezentují hranou hudbu. Patří sem následující informace:

  • zapnutí a vypnutí not - rytmus je přenášen ve dvou informacích, definujících dobu stisku klávesy. Součástí této informace je i rychlost zapnutí a vypnutí noty (vztahováno původně na klávesové nástroje).
  • tlak na klávesy po jejich stisknutí - je vysílána buď individuálně pro každou klávesu, nebo společně pro celou klaviaturu, kdy je vysílána vždy nejvyšší hodnota ze dvou nebo více hodnot generovaných různými současně stisknutými klávesami.
  • změna polohy kontrolerů - tj. potenciometrů a spínačů na panelu nástroje nebo v pedálech a jiných ovladačích, definovaných jako MIDI kontrolery - slouží hlavně ke změnám základních parametrů zvuku.
  • volba banků a programů a změna hodnoty ohýbání tónů - speciální funkce na nástrojích

Z kanálových dat se nejčastěji setkáme se zprávami <Nota zapnuta> se stavovým bytem $9n a <Nota vypnuta> se stavovým bytem $8n. Znak n udává číslo kanálu jako u všech kanálových dat. Je to čtyřbitové číslo, proto je počet MIDI kanálů omezen na 16.

Tónový generátor v nástroji je spuštěn informací <Nota zapnuta> a hraje určený tón tak dlouho, dokud nepřijde informace <Nota vypnuta>. Jak je vidět, tyto dvě zprávy spolu úzce souvisí, a v MIDI komunikaci musí být jejich počet vyvážený. Nesmí se stát, aby bylo přijato <Nota zapnuta> vícekrát než <Nota vypnuta>. V tom případě by některé tóny zněly stále. Opačný nepoměr nevadí.

Obě zprávy mají jako první databyte číslo noty. Například komorní a (1) má hexadecimální hodnotu 45. Tabulku hodnot not lze nalézt v [1]. Druhý databyte je rychlost stisku nebo uvolnění klávesy.

Aby se vystačilo jen s jediným stavovým bytem pro obě informace, využívá se trvající stavový byte. Vysílá se <Nota zapnuta rychlostí 0>, což se interpretuje jako pokyn notu ukončit.

Příklad (hexadecimálně):

90 45 40 45 00
Nota zapnuta nota a rychlost 64 nota a 0 = Nota vypnuta

4.2. Systémová data

Jde o data vysílaná bez zakódovaného MIDI kanálu, týkají se tedy všech nástrojů v systému. Dosud nebyly některé definovány, nesmějí být vysílány a pokud jsou náhodou přijaty musí být ignorovány.

Mezi systémová data patří:

  • společná systémová data - lokátor, volba skladby, naladění a resetování systému jsou relativně vzácné povely. Nejčastěji je používán lokátor, což je ukazatel pozice skladby. Volba skladby je používána pouze pro komunikaci mezi dvěma zařízeními s vnitřní pamětí na skladby.
  • data reálného času - tato data synchronizují přístroje, které pracují s reálným časem. MTC čtvrtokénko pomáhá při synchronizaci MIDI přístrojů s audiotechnikou a videotechnikou v post-produkci a při ozvučování filmů.
  • zvláštní systémová data - speciální oblast MIDI, kterou mohou výrobci volně definovat s ohledem na nejrůznější účely.

MIDI norma neříká, co všechno z ní bude použito v konkrétním nástroji, ani neudává absolutní způsob a rozsah ovládání - určuje pouze relativní vztahy, oblasti dat a minimální nutné vlastnosti. Snad i proto vznikly další dodatkové související standardy - General MIDI (obecné MIDI), General Standard (obecný standard) a rozšířené obecné MIDI (XG), které se všechny snaží o podrobnější standardizaci využívání MIDI.


  • (1) tón s frekvencí 440 Hz

Predchozi
Converted by Selathco 0.91 on 16.09.2000 17:39
Dalsi