Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

9. Další typy proměnných

Kromě typů numeric, pair, path a pen, popsaných v předešlých kapitolách, pracuje METAFONT ještě s několika dalšími typy, jsou to boolean, picture a string.

Boolean je logický typ reprezentovaný dvěma hodnotami true a false. Používá se pro konstrukci podmínek při větvení programu a při ukončování cyklů. Uživateli jsou k dispozici základní logické operace and, or a not.


boolean a,b,c;
a:= i<10;
b:= i<=5;
c:= a and not(b);


Typ picture dovoluje zacházet s celým obrázkem jako s jedinou proměnnou. (1) Obrázky je tak možné sčítat, odčítat, posunout, otočit o násobky 90ř nebo zrcadlově převrátit. Aktuální obrázek je uložen v proměnné currentpicture. Existuje také speciální konstanta nullpicture, což je prázdný obrázek.

Další příklad ukazuje, jak odečtením obrázku od vyplněné plochy dostaneme obrázek inverzní.


picture o;
draw p;
o:=currentpicture;
currentpicture:=nullpicture;
filldraw origin--(w,0)--(w,h)--(0,h)--cycle;
currentpicture:=currentpicture-o;

obrazek 22


Poslední typ string definuje řetězec znaků a pro kreslení obrázků ho asi moc nevyužijeme. Někdy se používá k předávání parametrů makrům nebo k výstupu zpráv na obrazovku.Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 19.06.1999 11:53
Dalsi