Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

4. Body

Základním prvkem při kreslení je bod, s jeho pomocí konstruujeme křivky a provádíme transformace. Bod je vyjádřen v METAFONTu jako datový typ pair. Protože ke každému bodu lze jednoznačně přiřadit vektor, který začíná v počátku souřadnicového systému a končí v daném bodě, jsou zde pojmy bod a vektor totožné. Bod se zadává dvojicí souřadnic x a y, jak je vidět z následujících příkladu.


(x1,y1)=(0,100); bod:=(50,50); z3=(20b,40a);


V prvních dvou případech je bod zadán v pixelech, ve třetím případě máme souřadnice bodu vyjádřeny pomocí nějaké jiné jednotky, většinou nezávislé na rozlišení. To je výhodné, neboű změnu velikosti lze provést pouhým předefinováním oné jednotky.

Protože se s body pracuje často, bere METAFONT číselné proměnné x_k a y_k jako x-ovou a y-ovou souřadnici bodu z_k, přičemž z_k (k=1,2,3,...) není nutné deklarovat jako ostatní body. Výraz (x1,y1)=(0,100) z předcházejícího příkladu tedy znamená totéž co z1=(0,100). U ostatních bodů se x-ové a y-ové složky zjišűují pomocí příkazů xpart a ypart.


bod1:=(5u,30u);
bod2:=(40u,5u);
bod3:=(xpart bod1,ypart bod2);

obrazek 2


Body, jakožto vektory, můžeme sčítat (+), odčítat (-) a skalárně násobit (*). Dále lze u vektoru zjistit odchylku od vodorovné osy (angle), absolutní hodnotu (abs) nebo jeho délku (length).


z3=z2+z1;
z4=2*z1;
alfa:=angle(z3-z2);
m:=length(z2);

obrazek 3


Pro jednoduchost jsou některé základní body (vektory) předdefinovány: (1)

origin - (0,0)
left - (-1,0)
right - (1,0)
up - (0,1)
down - (0,-1)
 Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20
Dalsi