Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

A. Přehled základních příkazů

V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze některé, podle mého názoru nejdůležitější, příkazy METAFONTu. Úplně všechny příkazy jsou velmi dobře a podrobně popsány v téměř čtyřistastránkové knize The METAFONTbook od D. Knutha.

& - draw p1 & p2; volné navázání cest p1 a p2
[] - z3=.5[z1,z2]; lineární kombinace bodů - bod z3 leží v polovině mezi z1 a z2
-- - z1--z2; rovná čára
--- - z1---z2; křivka s maximálním napětím
** - c=a**b; umocňování
.. - z1..z2; volná křivka
... - z1...z2; křivka s napětím větším než 1
abs - abs z1; absolutní hodnota vektoru
and - logický součin
angle - angle(z1); úhel vektoru (-180ř,180ř)
beginchar - beginchar("A",20pt#,30pt#,0); začátek definice znaku, parametry: umístění znaku, šířka, výška, hloubka
boolean - boolean l; logická proměnná
ceiling - ceiling a; zaokrouhlování nahoru
controls - z1..controls z2 and z3..z4; křivka s pomoc. body
cosd - cosd40; =cos 40ř
cullit - cullit; záporné hodnoty bodu nahradí 0, kladné 1
cycle - z1..z2-z3..cycle; uzavření cesty
def - def velkybod(expr bod)= počátek definice makra
define_pixels - define_pixels(perosl,perotl); přepočet jednotek na pixely
dir - dir20; jednotkový vektor svírající úhel 20ř s osoy x
direction - direction t of p; směr cesty p v čase t
down - draw z1down..z2; bod (0,-1)
draw - draw p; nakreslení cesty p
drawdot - drawdot z1; vykreslí bod zvoleným perem
end - end; konec souboru
endchar - endchar; konec znaku
endfor - endfor konec cyklu for
epsilon =1/65536 nejmenší číslo větší než nula
erase - erase draw p; odmaže cestu p
expr - def ... (expr a)= parametr libovolného typu
fill - fill p; vyplní oblast ohraničenou cestou p
filldraw - filldraw p; stejný efekt jako fill p; draw p;
floor - floor x; celá část čísla
for - for i=1 upto 5: ... endfor; opakování, cyklus for
forever - forever: ... exitif i>5; endfor; opakování
fullcircle - draw fullcircle; kružnice o jednotkovém průměru
halfcircle - draw halfcircle; půlkružnice
if:elseif:else:fi - if a<9: ... elseif a=9: ... else: ... fi; podmínka
input - input grafy.mf; vložení jiného souboru
known - if known a ... fi; výraz je pravdivý, je-li a definováno
left - z1=left; bod (-1,0)
length - length(z2-z1); délka vektoru
max - max(a,b,c,d); maximální hodnota množiny
min - min(a,b,c,d); minimální hodnota
mode - mode=deskjet; nastavení módu
mode_setup - mode_setup; nastavení jednotek podle parametrů \mode \mag
numeric - numeric a; deklarace proměnné typu číslo
or - logický součet
origin - z1=origin; bod (0,0)
pair - pair b; deklarace bodu
path - path p; deklarace proměnné typu cesta
pen - pen pn; deklarace proměnné typu pero
pencircle - pickup pencircle; pero - jednotková kružnice
penrazor - pickup penrazor; pero tvaru jednotkové úsečky
pensquare - pickup pensquare; pero - jednotk. čtverec
pickup - pickup pencircle scaled 5pt; nastavení pera
picture - picture o; proměnná typu obrázek
point - point t of p; bod na cestě p v čase t
quartercircle - draw quartercircle; čtvrtkružnice
reflectedabout - z1 reflectedabout (z1,z2); osová souměrnost podle z1-z2
reverse - reverse p; převrácení cesty, body v opačném pořadí
right - z1=right; bod (1,0)
rotated - z1 rotated fi; otočení kolem počátku o úhel fi
rotatedaround - z1 rotatedaround (z2,fi); otočení kolem z2 o úhel fi
round - round a; zaokrouhlení
sind - sind25; =sin 25ř
savepen - p:=savepen; uložení aktuálního pera
scaled - z1 scaled 10u; zvětšení, =(x1*10u,y1*10u)
shifted - (x,y) shifted (a,b); posunutí, =(x+a,y+b)
slanted - z1 slanted a; zešikmení, =(x1+a*y1,y1)
sqrt - a:=sqrt(b); odmocnina
subpath - subpath (t1,t2) of p; část cesty mezi dvěma časy
tension - draw z1..tension a and b..z2; napětí křivky
transform - transform t; deklarace proměnné typu transformace
transformed - p transformed t; provedení transformace
undraw - undraw p; sníží počet překreslení bodů
unfill - unfill p; opak k fill
unfilldraw - unfildraw p; opak k filldraw
unitsquare - draw unitsquare; jednotkový čtverec s levým dolním rohem (0,0)
unitvector - unitvector (x,y); jednotkový vektor daného směru
unknown - unknown a; true pokud není proměnná definována
up - draw z1up..z2; bod (0,1)
xpart - xpart b; x-ová složka bodu
xscaled - (x,y) xscaled a; zvětšení x-ové souřadnice, =(a*x,y)
ypart - ypart b; y-ová složka bodu
yscaled - z1 yscaled a; zvětšení y-ové složky, =(x,a*y)


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 19.06.1999 11:53
Dalsi