Jan Vlášek: MAKE
Predchozi (Obsah) Dalsi

3. Příznaky

Příznaků či přepínačů existuje celá řada. Tedy přesněji třináct. Určují, jak se má postupovat při překladu a sestavování souborů, jaké informace se budou během této činnosti zobrazovat a v jakém módu (stavu) má make pracovat. Nyní trochu blíže k jednotlivým příznakům:

-b
Mód slučitelnosti. Zaručuje kompatibilitu se starými makefile soubory. Tento příznak tedy umožňuje spuštění starých "make souborů" bez chyb (soubory pro starší verzi make). Rozdíl mezi starou a novou verzí je takový, že současná verze vyžaduje, aby všechny řádky, kde jsou uvedeny závislosti, měly uvedeny příkazy, které se k nim vztahují. Předchozí verze byla taková, že pokud nebyl uveden žádný příkaz, implicitně se zpracovávaly uvedené závislosti podle vnitřních pravidel.
-d
Ladící mód. Zobrazuje (pomocí displeje) podrobné informace o časech a právě prováděných (prohledávaných) souborech. Tyto soubory jsou uvedeny jako závislosti (případně cíle) v soboru makefile.
-e
Tento příznak způsobí přepsání přiřazení v makefile proměnnou prostředí. To znamená, že proměnná prostředí má větší prioritu, než příkaz v makefile.
-f makefile
Obsah souboru specifikovaného jako makefile přehlíží, přepisuje či mění vestavěná pravidla - jsou v něm popsány závislosti cílů. Používá se ale také specifického označení jména souboru. Soubor jménem - (znak mínus nebo pomlčka) znamená standardní vstup. To znamená, že všechny závislosti a příkazy, které se mají vykonat, se zadávají pomocí klávesnice.
-i
Ignorují se chybové kódy navracené při neúspěchu právě vyvolaného příkazu. V tomto případě se pak pokračuje v překladu či sestavování tak, jako by vše proběhlo v naprostém pořádku. Pokud v popisu souboru je uveden speciální název cílu .IGNORE, je tento mód vstupní a překlad se provádí tak, jako kdyby byl vyvolán příkaz make -i.
-k
Pokračuj dál. Zastaví práci na právě prováděném vstupu (větvi), jestliže dojde k chybě. Pokračuje ale v provádění dalších vstupů (závislostí), u kterých k chybě nedošlo a jsou nezávislé na neúspěšném vstupu.
-n
Mód neproveditelnosti. Je to mód, ve kterém se zobrazují příkazy na standardním výstupu (displej, obrazovka) tak, jak by byly vykonány, ale neprovedou se. Zobrazí se i řádky začínající znakem @.
-p
Vypíše kompletní množiny definic maker a popisy cílů.
-q
Speciální dotazovací mód. Vrací nulovou nebo nenulovou hodnotu závisející na tom, zda-li cíl souboru je nebo není změněn. Tedy je-li speciální cíl aktuální, vrací nulu. V opačném případě vrací hodnotu různou od nuly. V tomto módu se neprovádí žádné příkazy a tudíž se ani nic nevypisuje na standardní výstup.
-r
Nepoužívej vestavěná pravidla.
-s
Tichý (klidový) mód. Touto volbou se potlačí výstup právě vykonávané řádky v makefile. Tento mód je vstupní, jestliže speciální cíl jménem .SILENT je obsažen v popisovaném souboru.
-S
ruší efekt přepínače -k. Pro běžné použití není nutný, ale pokud je make vykonáván rekurzivně, je vhodné -k zrušit. Jestliže jsou uvedeny oba příznaky, je použit poslední uvedený na příkazové řádce.
-t
nevykonává příkazy. Cílové soubory jsou časově aktualizovány, jako by žádný soubor závislosti nebyl změněn.

Poznámka:
V případě, že použijeme více přepínačů (příznaků), není nutné je jednotlivě uvozovat pomlčkou (znakem -). Je možné je zřetězit například tak, jako v následujícím příkladě:

  • Požadujeme spustit make s ignorováním chyb, se zobrazováním ladících informací a v módu "neproveditelnosti". To lze provést zadáním příkazu: make -idn


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 15.06.1999 11:08
Dalsi