Michaela Reichelová: GIMP
Predchozi (Obsah) Dalsi

2. Nástrojová lišta

Pokud si chcete předefinovat zkratkové klávesy na tyto nástroje, najdete je, když na obrázku kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Tools.

2.1. Rectangular - obdélník

Select rectangular regions <R>

Slouží na označování obdélníkové plochy. Klikněte levým tlačítkem v místě jednoho rohu budoucí plochy a táhněte myší až do pozice protilehlého rohu. Kreslit se dá pouze v označené části obrázku. Celý obrázek označíte kliknutím kdekoliv v obrázku.

Zvolením Edit/Stroke obtáhnete označenou plochu vzorem zvoleným v Brush Selection. Zajímavého efektu dosáhnete, pokud zvolíte např. vzor sphere (47) a vnitřek obdélníka odstraníte. Označenou plochu můžete vyjmout a přesunout, pokud kliknete na označenou část a vytáhnete ji na určené místo, popř. mimo obrázek. Nebo ji můžete vymazat, zkopírovat, ... a to pomocí Edit/Clear, Copy, ... (viz 4.2.).

Tool Options zvolením Feather a nastavením Feather Radius na nějaký stupeň dostanete obdélník se zaoblenými rohy.

Pomocí pomocných vodítek (kapitola 1.6.) můžete roh obdélníka umístit přesně na požadované místo, stejně si můžete vytáhnout vodítko na délku strany. Pokud chcete přesný čtverec, stačí zmáčknout <Shift> (když již obdélník vytahujete projeví se zmáčknutí <Shift> až pohnete myší). Stejně můžete obdélník vycentrovat od počátečního bodu zmáčknutím <Ctrl>.

2.2. Eliptical - elipsa

Select eliptical regions <E>

Má velice podobné funkce jako Rectangular. Funguje tak, že když kliknete a táhnete myší, vytváří se elipsa vepsaná do pomyslného obdélníka. Podobně fungují i <Shift> - kruh a <Ctrl> - centrování.

Tool Options se dají nastavit dva parametry:

 • Antialiasing - projevuje se rozmazáním okraje elipsy při vyřezávání nebo vybarvování.
 • Feather - elipsu vždy zmenší a trochu víc zaoblí. Zmenšení může být tak velké, že se nakonec nic neoznačí.

2.3. Free-hand - laso

Select hand-drawn regions <F>

Slouží na ruční označení požadované plochy. Stačí požadované místo "nakreslit" a je označeno, ale nemusíte se přesně trefit do výchozího bodu. I kdyby byl výchozí bod na konci obrazovky, spojí je Gimp rovnou čárou a to i v případě, že výsledkem je "osmice".

S obtáhnutým obrázkem jde jednou pohnout na jiné místo, pokud potřebujete změnit jeho pozici víckrát, můžete použít nástroje Move. Pokud je již obrázek na svém místě, klikněte kdekoliv na plochu (s nástrojem Free-hand to však nejde, stačí použít např. Move pokud jste jej použili, nebo Rectangular či Eliptical).

Doporučuji, dřív než začnete "vyřezávat" nějaký důležitější obrázek, vyzkoušejte si jak se s tímto nástrojem zachází, protože má trochu zvláštní ovládání (možná je to způsobeno chybou).

Tool Options jsou dva parametry:

 • Antialiasing - se projevuje rozmazáním okraje.
 • Feather - podle výše nastaveného čísla zaobluje roztřepaný kraj označeného místa. Při vysokém čísle a podélné nebo malé plochy může označení úplně zmizet.

2.4. Fuzzy - magická hůlka

Select contiguous regions <Z>

Označuje plochu stejné barvy jako místo, na kterém jste klikli. S označenými plochami se dají dělat podobné věci jako v předchozích případech. Celkově je tento nástroj mnohem složitější. Např. když jsem jej zkoušela, tak se mi podařilo tahem myši měnit velikost označené plochy dokonce tak, že rozlišnost barev které již program neviděl jsem mohla dooznačit já, ale způsob jakým se mi to podařilo jsem přesně nenašla.

Tool Options se dají nastavovat tři parametry:

 • Sample Merged - pokud je zapnutý zároveň s Feather, zabraňuje tomu, aby označené místo "uhýbalo".
 • Antialiasing - pokud je aktivní, způsobuje rozmazání okraje
 • Feather - zaobluje a zmenšuje označené plochy podle nastaveného čísla, při malé ploše se nemusí označení objevit vůbec.

2.5. Bezier - Beziérovy křivky

Select regions using Bezier curves <B>

Tímto nástrojem můžete kreslit Beziérovy křivky. Čáry se kreslí spojováním bodů, které určíte kliknutím. Plochu musíte uzavřít kliknutím do výchozího bodu (stačí kliknout do kolečka, které bod označuje). Nyní můžete objekt označit kliknutím dovnitř plochy, nebo ji můžete dále upravovat. Když kliknete myší do bodu označeného kolečkem a potáhnete, vytvoří se "páka", jejímž otáčením a měněním velikosti měníte tvar čáry. Po puštění tlačítka páka nezmizí a můžete s ní nadále manipulovat. Pokud jste spokojeni s tvarem plochy klikněte dovnitř a plocha se označí. S takto označenou plochou můžete nadále manipulovat (přesouvat, mazat, kopírovat, ...).

Tool Options jsou dva parametry:

 • Antialiasing - způsobuje rozmazání okrajů
 • Feather - zaobluje a zmenšuje plochu podle výše nastaveného čísla

2.6. Intelligent Scissors - Nůžky

Select sharpes from image <I>

Další z řady hůře pochopitelných nástrojů Gimpa. Chová se velice podobně jako laso. Někdy se označená plocha "nedobarví", v tom případě stačí kliknout dovnitř plochy. Při zkoumání tohoto nástroje Gimp několikrát po sobě spadl.

Tool Options je pět parametrů:

 • Antialiasing - rozostření okraje
 • Feather - zaoblování a zmenšování označené plochy.
 • Curve Resolution - upravuje vzhled čar, při čísle vyšším než dvacet se vámi nakreslená plocha změní dosti radikálně.
 • Edge Detect Thresh -
 • Elasticity -

2.7. Move - přesouvání

Move layers & selections <M>

Tento nástroj umožňuje přesouvat libovolný označený objekt, stejně jako celý obrázek nebo pomocná vodítka. Občas se z jiného nástroje sám přepne a to tehdy, začnete-li s ním pohybovat. Nemá Tool Options.

2.8. Magnify - lupa

Zoom in & out <Shift><M>

Pomocí tohoto nástroje si můžete zvětšovat nebo zmenšovat obrázek. Klikáním myší se obrázek zvětšuje, pokud při tom podržíte Shift tak se obrázek zmenšuje. Zkratková klávesa na zvětšování je <=>, na zmenšování <->. Předefinovat se dají v menu View/Zoom In, Zoom Out (viz 4.4.).

Tool Options je parametr Allow Window Resizing, který při zvětšování obrázku zvětšuje i jeho rámeček (do určité velikosti).

2.9. Crop - výřez

Crop the image <Shift><C>

Tímto nástrojem se vyřezávají části obrázku. Jakmile kliknete myší v obrázku, objeví se okno Crop Information ve kterém jsou čtyři údaje a tři tlačítka.

 • X Origin - x-ová souřadnice levého horního rohu
 • Y Origin - y-ová souřadnice levého horního rohu
 • Width - šířka vyřezávaného obdélníka
 • Height - výška vyřezávaného obdélníka
 • Crop - vyříznout
 • Selection - vyřezávací obdélník se zvětší na celý obrázek. V levém horním a pravém dolním rohu můžete měnit velikost obrázku (kurzor se změní na šipku), v ostatních můžete obdélníkem hýbat (kurzor se změní na uvMove). Obdélníkem můžete hýbat také pomocí kurzorových šipek.

2.10. Transform - transformace

Transform the layer or selection <Shift><T>

Tool Options se nastavují tyto možné funkce:
 • Rotation - rotace obrázku, klikněte kdekoliv v obrázku a táhněte myší. Na pracovní ploše se objeví okno Rotation Information, ve kterém údaj Angle udává stupeň pootočení obrázku. Po puštění tlačítka chvíli vyčkejte, než počítač zpracuje výsledný obrázek.
 • Scaling - změna rozměrů obrázku. Jakmile kliknete myší v obrázku, objeví se okno Scalling Information které obsahuje šest údajů. Pro změnu obrázku stačí kliknout a táhnout myší.

  • Original Width - šířka původního obrázku.
  • Original Height - výška původního obrázku.
  • Current Width - šířka změněného obrázku.
  • Current Height - výška změněného obrázku.
  • X Scale Ratio - poměr šířek obdélníků.
  • Y Scale Ratio - poměr výšek obdélníků.
 • Shearing - zešikmení obrázku v jednom směru. Pokud kliknete myší v obrázku, objeví se okno Shearing Information, ve kterém jsou dva údaje. X Shear Magnitude a Y Shear Magnitude které udávají číselnou změnu natočení.
 • Perspective - kliknutím a táhnutím myší můžete obrázek perspektivně rotovat do prostoru. Tímto vytvoříte velmi zajímavé efekty, ale pokud by jste chtěli obrázek vrátit do původní podoby, bude částečně poškozený, proto zapněte Smoothing, který tyto vady spraví.
 • Smoothing - vyhlazuje tvary měněného obrázku.

2.11. Flip - zrcadlení

Flip the layer or selection <Shift><F>

Podle nastavení v Tool Options můžete kliknutím v obrázku obrázek obrátit podle vertikální nebo horizontální osy.

2.12. Text - písmo

Add text to the image

Tímto nástrojem můžete vkládat text do obrázku. Stačí kliknout myší na přibližném místě obrázku (po vložení textu jde text posunout na přesné místo) a objeví se okno Text Tool, ve kterém můžete měnit velikost, font a mnoho dalších atributů závislých na typu fontu. Text se píše v rámečku v dolní části okna. Při změně fontu uvidíte změnu i na napsaném textu v rámečku. Text se do obrázku zapíše, pokud kliknete na OK. Takto zapsaný text má aktuální barvu a lze jím pohybovat, dokud nezrušíte označení (např. pomocí Rectangle), při posouvání textu musí být kurzor ve tvaru "Move", jinak znovu vyvoláte okno textu. Pokud chcete psát český text, musíte použít fonty, které mají v Encoding možnost vybrat 2 (standardně je *). Horší je potom český text napsat, já jsem to řešila překopírováním ze souboru otevřeného v xterminálu.

2.13. Color Picker - pipeta

Pick colors from the image <O>

Pomocí tohoto nástroje si můžete do aktuální barvy natáhnout jakoukoliv barvu, která se vyskytuje v obrázku. Stačí kliknout myší na místě, kde je požadovaná barva. V okně Color Picker jsou údaje určující tuto barvu. Jakmile zvolíte jiný nástroj, Color Picker automaticky zmizí, ale barva zůstane.

2.14. Bucket Fill - kyblík

Flip with a color or pattern <Shift><B>

Tímto nástrojem můžete vybarvit jednobarevnou plochu (kliknutím myši na barevné místo), nebo označenou plochu pomocí jakéhokoliv nástroje (stačí kliknout do plochy). Vybarvit ji můžete několika způsoby. Pokud pouze kliknete myší vybarvíte plochu aktuální barvou. Pokud při kliknutí podržíte <Shift>, vybarvíte plochu barvou pozadí.

Tool Options se dá nastavit mnoho dalších možností.

 • Fill Opacity - stupeň průhlednosti. Čím je číslo větší, tím je barva světlejší a průhlednější.
 • Fill Threshold - rozhodovací úroveň, rozlišení odstínů barev.
 • Mode - způsob vyplnění plochy barvou.
 • Fill Type - vyplnění barvou nebo vzorem pozadí.
 • Sample Merged - nepřišla jsem na jeho funkci.

2.15. Blend - gradient

Fill with a color gradient <L>

Tímto nástrojem se dá vyplňovat plocha přechodem dvou nebo více barev. Můžete vyplňovat plochu označenou (např. Rectangle), nebo celý obrázek. Pro vyplnění gradientem musíte myší určit směr a délku prolínání barev (jde to i mimo označenou oblast).

Tool Options je několik parametrů.

 • Opacity - průhlednost - čím větší číslo, tím větší průhlednost.
 • Offset - nepřišla jsem na jeho funkci.
 • Mode - způsob vyplnění plochy barvou.
 • Blend - způsob míchání barev:
  • FG to BG(RGB) a FG to BG(HSV) jsou velice podobné, rozdíl je v míchání barev. Gradient přechází z barvy pozadí do barvy popředí.
  • FG to Transparent - barva popředí s průhlednou barvou
  • Custom (from editor) - gradient nastavený v editoru (viz 3.4.).
 • Gradient - typ gradientu (rovný, do středu, kužel, ...).
 • Repeat - počet opakování gradientu na ploše.
 • Adaptive superssampling - nepřišla jsem na jeho funkci.

2.16. Pencil - tužka

Draw sharp pencil strokes <Shift><P>

Tímto nástrojem se kreslí, barvou, která je na popředí a vzorem, který je označen v Brush Selection. Některé vzory však nekreslí tak, jak jsou naznačeny v Brush Selection, na to slouží nástroj Paintbrush - štětec. Nemá Tool Options.

2.17. Paintbrush - štětec

Paint fuzzy brush strokes <P>

Má podobné fce jako tužka, ale všechny vzory kreslí tak, jak jsou naznačeny v Brush Selection.

Tool Options se dá nastavit Fade out. Nastavuje se v něm délka výdrže náplně štětce. Malé číslo - krátká doba, velké - dlouhá doba. Aby FadeOut fungovalo, musí být zapnut Incremental.

2.18. Eraser - guma

Erase to background or transparency <Shift><E>

Guma má opačnou funkci než tužka nebo štětec. Guma vlastně kreslí barvou pozadí (aktuálního). Stopa se dá měnit v Brush Selection.

Tool Options se dají nastavit dva parametry.

 • Hard Edge - ostré okraje.
 • Incremental - nepřišla jsem na jeho funkci.

2.19. Airbrush - sprej

Airbrush with varriable pressure

Tento nástroj má velmi velmi podobnou fci, jako štětec nebo tužka s nastaveným Opacity. Tento parametr nahrazuje PressureTool Options. Co dělá Rate jsem nezjistila.

2.20. Clone - razítko

Pait using patterns or image regions <C>

Pomocí tohoto nástroje můžete do obrázku kreslit pozadím, které je zvoleno v Pattern Selection, nebo "klonovat" část obrázku. Stopa se mění v Brush Selection.

Pro "klonování" obrázku zvolte v Tool Options Image Source. Potom stačí podržet <Ctrl> a kliknout kdekoli v obrázku. Pokud je v Tool Options zvoleno Alignet, budete při kreslení kreslit klonovanou část ve stále stejné pozici. Jinak se bude při každém kliknutí myši měnit pozice klonované části v obrázku. Pokud chcete kreslit vzor pozadí, musíte v Tool Options nastavit Pattern Source. Alignet zajiš»uje, když jste se vrátili ke kreslenému vzoru, aby byl vzor ve stejné pozici (aby se navzájem nepřekresloval).

2.21. Convolver - kapka

Blur or sharpen <V>

Tool Options se dají nastavit dva parametry a Pressure, které určuje sílu nástroje. Velikost stopy opět určuje vzor zvolený v Brush Selection.

 • Blur - rozmazání, obrázek je jakoby politý vodou, nebo za sklem.
 • Sharpen - v překladu znamená zaostřit.

2.22. Barevné čtverce

Jsou ve spodní části nástrojové lišty, pokud dvakrát kliknete na jeden z velkých čtverců, objeví se Color Selection. Pokud kliknete na dva malinké čtverce provede se reset barev na základní černou a bílou. Pokud kliknete na šipku nad velkými čtverci, prohodí se barva popředí s pozadím. Na tyto operace existují klávesové zkratky v Tools.
 • Default Colors - reset barev. <D>
 • Swap Colors - prohození barev. <X>

Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 15.09.1999 08:11
Dalsi