Search:       RSS, Atom

Site navigation:

Skupina DSS v projektu NTIS

Výzkumná skupina DSS je nositelem části výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační systémy v rámci evropského centra excelence FAV budovaného v projektu NTIS. Oblast, kterou se budeme zabývat společně s výzkumnou skupinou vestavěných systémů, staví na našich zkušenostech v modelování a verifikaci softwarových komponent. Výtah příslušné části popisu projektu je uveden dále.


P2-b: METODY A PROSTŘEDKY PRO NÁVRH BEZPEČNÝCH, SPOLEHLIVÝCH A ROBUSTNÍCH POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) jsou charakteristické svými nároky na bezpečnost, privátnost využití a spolehlivost (SPD vlastnost – Security, Privacy, Dependability). Je to přímým důsledkem narůstající složitosti počítačových systémů (spojení mnoha komponent s různou úrovní SPD) a následné zranitelnosti, resp. rizik vyplývajících z jejich použití. Dosavadní postupy a návrhové metody nejsou postačující s ohledem na komplexnost problému a neustálý rychlý vývoj v oblasti ICT.

Cílem řešení projektu bude výzkum a vývoj efektivních metod a prostředků pro návrh počítačových systémů určených zejména pro vestavěné (embedded) aplikace, u kterých se vyžaduje zvýšená úroveň bezpečnosti, utajení, spolehlivosti a robustnosti. V rámci řešení projektu bude hlavní důraz kladen na rozvoj a využití metod modelově orientovaného přístupu (MDA – model driven architecture) a souběžný návrh SW a HW komponent systému (SW & HW codesign), který je typický pro vestavěné systémy. Modelově orientovaný přístup spočívá ve využití hierarchie abstraktních modelů a prostředků pro jejich popis (DSL – Domain Specific Language) v jednotlivých úrovních hierarchie k postupnému zjemňování funkční a strukturní specifikace navrhovaného systému.

Vymezený cíl projektu lze rozdělit na několik dílčích cílů, které jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. Jedná se zejména o výzkum a vývoj metod exaktního popisu specifikované funkce a struktury systému s využitím současných a nových abstraktních modelů včetně modelů pro odhad výkonnostních a spolehlivostních parametrů systému. Tento dílčí cíl zahrnuje též výzkum metamodelů a hierarchií (posloupností) modelů použitelných v procesu návrhu systému. S tím souvisí výzkum a vývoj metod, které umoţní transformovat (zjemňovat) vyšší abstrakční úrovně modelového popisu do nižších (přesnějších) úrovní se zachováním vlastností dokázaných při analýze (verifikaci) vyšší úrovně modelu. Jako nejnižší úroveň popisu se předpokládá cílový programový kód nebo popis (např. VHDL) cílové HW struktury. Předkládaný projekt dále předpokládá rozvoj metod, které umožní ověřit (verifikovat) specifikované vlastnosti pro jednotlivé úrovně modelového popisu systému.

Základním uvažovaným prvkem strukturního popisu navrhovaného systému je softwarová nebo hardwarová komponenta. Proto budou součástí výzkumu v souladu s dosavadní zkušeností pracoviště také prostředky popisu komponent a komponentových struktur zejména s ohledem na jejich zaměnitelnost, teoretické aspekty verifikace návrhu komponenty, verifikace vlastností pro hotové (pre-existing) komponenty, porovnání takových metod a zkoumání problému „vzdálenosti“ modelu a reálného systému.

Kromě základního výzkumu v dané oblasti jsou dále také uvažovány aplikace vyvinutých metod a postupů a spolupráce s dalšími výzkumnými programy centra a výzkumnými institucemi a firmami, které jsou či mohou být v dané oblasti zainteresovány. Jedná se zejména o spolupráci při vývoji podpůrných SW nástrojů a prostředků pro realizaci metod a postupů vyvinutých v rámci modelového přístupu k návrhu spolehlivých a robustních aplikací, případové studie a analýzy současných technologií a vývoj prototypových aplikací.

---

Related