Studijní programy

Obory bakalářského studia

Katedra informatiky a výpočetní techniky garantuje bakalářský studijní program Inženýrská informatika (INIB), který se člení na obory Informatika (INF) a Výpočetní technika (VT) a Informační systémy (IS)


Informatika / Computer Science

Pokud absolvent oboru Informatika nastoupí přímo do praxe, uplatní se při návrhu a vývoji programových systémů, dále v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci. Může pracovat zejména jako programátor, programátor v rámci týmu, správce výpočetního systému, administrátor databázového systému, správce www serveru apod. Absolventy převážně využívaná možnost je pokračovat ve studiu navazujícího studijního programu Inženýrská informatika.

Obor Informatika je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti v informatice. Studijní plán je od akademického roku 2012/13 podstatně inovován a splňuje požadavky mezinárodního doporučení IEEE/ACM Computing Curricula 2008 pro bakalářské studium v informatice.

Změna studijního plánu nastala zejména v posílení a inovaci informatických předmětů již od samého začátku studia. Například v 1. ročníku si student může zapsat až 7 informatických předmětů (místo dřívějších 4). Učební plán oboru Informatika je koncipován tak, aby studenti porozuměli základům všech nezbytných oblastí informatiky, jako jsou softwarové inženýrství a programovací techniky, databázové systémy, operační systémy, počítačové sítě, počítačová grafika a multimédia.

Dále studenti rozvíjejí také tzv. měkké dovednosti (soft skills), jako jsou schopnosti komunikace, prezentace, práce v týmu atd. Na základě studia budou rozumět hlavním tendencím současného informatického vývoje.

Naši absolventi jsou zaměstnáni u předních IT firem, např. CCA Group, IBA CZ, Kerio, Seznam, IBM, Cleverbee, Hewlett-Packard, Software AG, …

Další informace:

Nastavte si akademický rok a požadované podrobnosti dotazu podle následujícího obrázku:

vizualizace nastavení bakalářský

 


Výpočetní technika / Computer Engineering

Absolventi oboru Výpočetní technika najdou uplatnění ve firmách, které se zabývají vývojem a konstrukcí různých typů číslicových zařízení. Jejich odborný profil poskytuje znalosti jak pro práci v oblasti vývoje elektronických zařízení, tak i pro programování, včetně programování vestavěných počítačů.

Studijní plán oboru Výpočetní technika respektuje světový standard IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in Information Systems) a CC 2005 (Computing Curriculum 2005). Obor Výpočetní technika odpovídá svým obsahem oborům, které se na zahraničních školách označují názvem Computer Engineering (ve shodě s CC2005) a zahrnuje studium hardware, software, komunikace a jejich vzájemného propojení.

Studenti se věnují studiu počítačových architektur. Kromě toho získají odborné znalosti ze všeobecné informatiky, programování a operačních systémů. Znalosti elektroniky si prohloubí v takovém rozsahu, aby porozuměli funkci počítačů a složitých digitálních celků do té míry, aby mohli takové systémy sami navrhovat. Poměr mezi softwarově a hardwarově zaměřenými předměty je vyvážený tak, aby se absolventi mohli úspěšně uplatnit při integraci hardware a software v nejrůznějších aplikačních oblastech.

Naši absolventi našli uplatnění např. u těchto společností: Hewlett-Packard, Panasonic, ON Semiconductors, ČEZ a.s., Eurosoftware, s.r.o, Telefónica O2, a.s., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA), ...

Další informace:

Nastavte si akademický rok a požadované podrobnosti dotazu podle následujícího obrázku:

vizualizace nastavení bakalářský

 


Informační systémy / Information Systems

Absolventi oboru Informační systémy pracují na rozhraní informatiky a ekonomie a mají uplatnění téměř ve všech oblastech národního hospodářství, například v softwarovém, automobilovém a strojním průmyslu, finančním sektoru nebo ve veřejné správě.

Studijní plán oboru Informační systémy plně respektuje světový standard IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in Information Systems) a CC 2006 (Computing Curricula 2006), dle kterého jsou do studia zařazeny i předměty objasňující základní principy makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, práva, základů marketingu a managementu, pro které byl vytvořen dostatečný prostor. Z oblasti informačních technologií jsou probírány základy hardwaru, systémové a aplikační programové vybavení, perspektivní metody programování, nové databázové technologie, teorie a praxe informačních systémů, bezpečnost systémů. Ve svém kurikulu využívá multidisciplinární koncept Service Science, Management and Engineering (SSME), jenž spojuje předměty z oblastí computer science s výukou ekonomie, managementu, práva i takzvaných soft-skills  – požadované znalosti v oblasti podnikových informačních systémů. Charakter tohoto studijního oboru je tudíž velkou příležitostí pro studentky a studenty se zájmem o práci na rozhraní informatiky a ekonomie.

Bakalářský studijní obor Informační systémy je určen pro výchovu odborníků schopných realizovat a provozovat informační systémy na podporu řídících a poznávacích činností v sociálně ekonomické oblasti. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol, s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Typické profesní oblasti bakalářského studijního oboru jsou analytik podnikových procesů a informačních systémů, správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami.

Za návrh studijního oboru Informační systémy získala v roce 2010 katedra informatiky a výpočetní techniky jako jediné české pracoviště mezinárodní cenu IBM Faculty Award.

Další informace:

Nastavte si akademický rok a požadované podrobnosti dotazu podle následujícího obrázku:

vizualizace nastavení bakalářský

 


 Informace o oborech studia na Katedře informatiky a výpočetní techniky jsou také k dispozici v přehledovém letáku.