Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Systém pro správu publikací (INF/IS)

Obecný popis (pouze pro ilustraci): členové KIV a NTIS píší vědecké publikace (články, knihy atd.). Tyto publikace chceme shromáždit na jedné stránce webu KIV tak, aby bylo snadné tento seznam udržovat a rozšiřovat. Jako nejsnazší řešení se nabízí využít API některých ze stávajících systémů pro správu publikací (Mendeley, ResearchGate, BibSonomy, atd.).

Cílem práce je prozkoumat API jednotlivých nástrojů pro správu publikací a vytvořit PHP knihovnu, která dokáže všechna zvolená API jednoduše obsluhovat na základě konfigurace a vytvářet seznamy publikací a autorů z KIVu či NTISu (dle volby), které lze zobrazit na webové stránce. Na základě publikačních záznamů by knihovna měla umožnit vypočítat a zobrazit statistiky pro všechny publikující osoby (např.: počet citací, počet publikací, h-index apod.).
----------------------------------------------------------

Body zadání bakalářské práce:

1) Proveďte rešerši systémů pro správu publikací a seznamte se s minimálně třemi vybranými systémy.
2) Vytvořte databázi v MySQL pro ukládání bibliografických záznamů.
3) Implementujte PHP knihovnu, která bude některé systémy využívat a na základě konfigurace spravovat záznamy v databázi.
4) Doplňte knihovnu o funkce, které umožní:
(a) vypsání seznamu publikací zvoleného pracoviště či pracovišť, včetně dostupných statistik. Záznamy bude možné řadit a zobrazit ve formátu: ČSN ISO 690:2011, BiBTeX a popř. některém dalším. Seznam publikací bude vypisován na základě záznamů v databázi, ale mělo by být umožněno vypsat i základní seznam získaný přímo z jednotlivých systémů.
(b) vypsání seznamu autorů vědeckých publikací zvoleného pracoviště či pracovišť, včetně vypočítaných statistik (např.: počet citací/publikací, h-index apod.).
(c) exportování vypsaných seznamů do TXT a CSV souboru.
5) Připravte sadu testů, které ověří požadované funkčnosti vytvořené PHP knihovny, a kriticky zhodnoťte možnost jejího použití.Literatura: dodá vedoucí práce.
----------------------------------------------------------


Některé odkazy:
[1] Mendeley - http://apidocs.mendeley.com/
[2] Mendeley API - https://github.com/jakob-stoeck/mendeleyapi
[3] ResearchGate - https://www.researchgate.net
[4] H-index - Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(46), 16569–16572. Retrieved from http://arxiv.org/abs/physics/0508025

Téma vypsal: Ing. Michal Nykl, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2016/2017 dne: 2015-04-23

Zadáno komu: Ondřej Pittl (dokončeno: 2017-05-01)